Miasto Siedlce informuje, że w bieżącym roku prowadzi II cykl naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu edukacyjnym.

W ramach Modułu II programu osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta Siedlce posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, szkole wyższej, kolegium lub mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, mogą ubiegać się o dofinansowanie do kształcenia.
Maksymalna kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem wynosi w przypadku:
1) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku);
2) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1 000,00 zł
W ramach Modułu II osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się również o dofinansowanie przeprowadzenia przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi – jednorazowo
w kwocie do 4 000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie II semestru/półrocza nauki w 2014 r. są przyjmowane od dnia
1 sierpnia 2014 r. do 30 września 2014 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Siedlcach przy ul. H. Sienkiewicza 32.

Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPR w Siedlcach pok. nr 13, telefonicznie pod
nr 25 632 57 04 wew. 51 oraz na stronie internetowej MOPR (www.mopr.siedlce.pl – zakładka Aktywny samorząd).