Do siedleckich przedsiębiorców napływają w ostatnim czasie pisma z tzw. Krajowego Rejestru Koncesjonowanych Punktów Sprzedaży Alkoholu, wzywające do uregulowania opłat za poszczególne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Jest to oferta komercyjna i nie mająca podstawy prawnej w obowiązującej ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 111 cyt. ustawy opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

Przypomina się także, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są bezpłatne.