W ciągu ostatnich kilkunastu lat nasze miasto nawiązało wiele kontaktów z samorządami krajów Unii Europejskiej, wśród których znajdują się: Dania, Francja, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy oraz z państw Europy środkowo-wschodniej: Białoruś, Litwa, Rosja, Słowacja i Ukraina. W ostatnich latach Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach podjął również współpracę kulturalną z Japonią.


Gmina Dasing z Niemiec

Celem umowy jest wspieranie i umacnianie wzajemnego porozumienia poprzez rozwój dobrosąsiedzkich stosunków i więzów przyjaźni między obywatelami Polski i Niemiec. Kontakty z gminą Dasing opierają się na współpracy na płaszczyźnie kultury i edukacji. Od lat z powodzeniem realizowany jest szeroki program wymiany młodzieży

(data podpisania umowy: 26 lipca 1998 r.),

Tekst umowy o współpracy (format *.doc)


Miasto Pescantina z Włoch

Umowa ma na celu utrzymywanie partnerskich stosunków między miastami, współpracę w dziedzinie kultury i edukacji. Ze szkołą w Pescantinie współpracuje Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Siedlcach

(data podpisania umowy: 10 listopada 1993 r.),

Tekst umowy o współpracy (format *.doc)


Rejon Samorządu Wileńskiego z Litwy

Umowa o współpracy, której celem jest rozwijanie obustronnych kontaktów w dziedzinie oświaty, kultury i sportu. Program wymiany młodzieży z Rejonem Wileńskim realizuje Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Siedlcach

(data podpisania umowy: 30 maja 1998 r.),

Tekst umowy o współpracy (format *.doc)


Miasto Wołkowysk na Białorusi

Celem umowy jest współpraca w dziedzinie kultury i oświaty

(data podpisania umowy: 26 września 2000 r.),

Tekst umowy o współpracy (format *.doc)


Miasto Sabinov na Słowacji

Umowę o współpracy podpisano w celu rozwijania kontaktów w dziedzinie oświaty, kultury i sportu oraz realizowania programów wymiany młodzieży. Ze szkołą w Sabinovie współpracuje Zespół Szkół nr 1, Publiczne Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach. Prężną współpracę kulturalną z Sabinovem rozwijają Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach i Ośrodek Kultury w Sabinovie.

(data podpisania umowy: 24 maja 2001 r.)

Tekst umowy o współpracy (format *.doc)


Miasto Berdyczów na Ukrainie

Umowę o współpracy podpisano w celu wymiany samorządowych doświadczeń w różnych dziedzinach życia naszych Miast; zachęcania do współpracy instytucji kulturalno-oświatowych oraz organizacji różnego rodzaju imprez; organizowania wymiany grup młodzieżowych; tworzenia i wspierania towarzystw przyjaźni; pomocy przy organizowaniu obozów sportowych, szkoleniowych oraz różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnych; wspierania współpracy pomiędzy firmami, instytucjami i organizacjami gospodarczymi z terenu Siedlec i Berdyczowa.

(data podpisania umowy: 14 października 2005 r.)

Tekst umowy o współpracy (format *.doc)


Miasto Kirów w Rosji

Samorządy w celu ustanowienia długofalowej współpracy w różnych sferach życia społecznego, na zasadzie wzajemności, poprzez umożliwianie i koordynowanie kontaktów między mieszkańcami obydwóch miast, zadecydowały podjąć działania w następujących sferach:

  • gospodarka: sprzyjać kontaktom między przedsiębiorcami w zakresie produkcji, handlu, rzemiosła, usług i turystyki. Przeanalizować możliwość otwarcia sklepów w Siedlcach z towarami rosyjskimi i w Kirowie z towarami polskimi;
  • samorząd miejski: wymiana doświadczeń z zakresu działalności władzy uchwałodawczej i wykonawczej w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania miasta Siedlce i miasta Kirowa;
  • oświata: inspirować wymianę doświadczeń w zakresie edukacji oraz sprzyjać wymianie młodzieży;
  • kultura: przeprowadzanie "Dni Kultury Polskiej" w mieście Kirowie i "Dni Kultury Rosyjskiej" w mieście Siedlce, organizowanie wystaw i prezentacji, przeprowadzanie akcji "Podaruj książki bibliotece" (wydane w języku polskim i rosyjskim), wymiana publikacji w środkach społecznego przekazu
  • sport: organizacja turniejów w różnych dyscyplinach sportowych;
  • działalność społeczna: okazywać wsparcie organizacjom społecznym w nawiązaniu kontaktów i wymianie doświadczeń.

(data podpisania umowy: 30 czerwca 2008 r.)

Tekst umowy o współpracy (format *.jpg)


Historia współpracy z miastami partnerskimi

Współpraca z gminą Dasing w Bawarii trwa już kilkanaście lat, chociaż oficjalna umowa została podpisana 26 lipca 1998r. Jej celem jest wspieranie i umacnianie wzajemnego porozumienia poprzez rozwój dobrosąsiedzkich stosunków i więzów przyjaźni między obywatelami Polski i Niemiec. Szereg wspólnie zorganizowanych imprez promowało kulturę obu krajów. Najbardziej znaczące to "Dzień Bawarski w Siedlcach" i "Dzień Polski w Bawarii". W maju 1997r. odbyła się w Siedlcach impreza "Wspólna Europa", podczas której prezentowano osiągnięcia gospodarcze, tradycję i kulturę miast biorących w niej udział. W ramach współpracy prowadzone są imprezy sportowe, kulturalne i gospodarcze.

Od 7 października 1993 r. działa stowarzyszenie Klub Współpracy Polsko - Niemieckiej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3, którego celem jest popularyzowanie dorobku kulturowego Niemiec w Polsce i Polski w Niemczech, rozwijanie współpracy i wymiany młodzieży między Niemcami a Polską oraz upowszechnianie rzetelnej wiedzy o społeczeństwach Niemiec i Polski.

Uczniowie szkół średnich w Siedlcach wyjeżdżają na letnie obozy językowe. Ich wyjazdy są dofinansowywane przez stronę niemiecką. W kolejnych trzech latach począwszy od 2000 r. w ramach obchodów Dni Siedlec nasi przyjaciele z Dasing organizowali dyskoteki, którą prowadzili DJ sprowadzoni specjalnie na tę okazję z Berlina.

Nasi przyjaciele z Dasing rok rocznie aktywnie uczestniczą w obchodach święta naszego miasta "Dni Siedlec". W 2002 roku mieszkańcy Siedlec mieli okazję zapoznać się z tradycjami muzycznymi Bawarii dzięki występom chóru MGV Zahlling oraz orkiestry Jugendblasmusik z Ingolstadt.

W 1993 roku nawiązaliśmy współpracę z miastem Pescantina, położonym niedaleko Werony we Włoszech. Otwarta postawa strony włoskiej pozwoliła na bliską współpracę w dziedzinie gospodarki, oświaty, a zwłaszcza kultury.

Zespół folklorystyczny "Podlasie" koncertował dla mieszkańców Pescantiny i okolic, a zespół piłkarski "Pogoń" brał udział w wielu turniejach i rozgrywkach z zaprzyjaźnionymi drużynami.

W 1996 r. gościliśmy na koncertach w Siedlcach włoski chór kameralny. Chór siedlecki złożył rewizytę w Pescantinie w 1998r.

W roku szkolnym 1999/2000 grupa uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Pescantinie przebywała z tygodniową wizytą w Szkole Podstawowej nr 8 i Gimnazjum Publicznym nr 4 w Siedlcach.

W czasie pobytu dzieci włoskie uczestniczyły w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Wspólnie z polskimi kolegami brały udział w wycieczkach i koncertach muzycznych. Władze szkoły w Pescantinie zrewanżowały się zaproszeniem uczniów siedleckich szkół do siebie. Rewizyta odbyła się w październiku 2000r. Wspólne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne były dobrą okazją do nawiązania bliższych kontaktów i przyjaźni.

Ożywioną współpracę utrzymujemy także z rejonem wileńskim na Litwie. Nasze kontakty są szczególnie intensywne w dziedzinie kultury.

Przedstawiciele naszego miasta, biorąc udział w tradycyjnym święcie folkloru "Kwiaty Polskie"oraz w "Dożynkach", gdzie mieli okazję zapoznać się z kulturą i obyczajami Polaków żyjących na Litwie i z kulturą litewską.

W 2000 roku z okazji obchodów Dni Kultury Polskiej zespół "Podlasie" koncertował w polskich szkołach w Równem i okolicach na Ukrainie.

Przedstawiciele naszych partnerów zagranicznych licznie brali udział w obchodach naszych świąt narodowych, jak również w obchodach 450-lecia i 455-lecia nadania miastu Siedlce praw miejskich.

W maju 1998 r. kilka delegacji z miast zaprzyjaźnionych uczestniczyło w uroczystym odsłonięciu pomnika Ojca Świętego - Jana Pawła II, a 10 czerwca 1999 r. we Mszy Św. celebrowanej przez Ojca Świętego - Jana Pawła II, która miała miejsce na Błoniach Siedleckich.

W 1998 r., zespół "Podlasie" koncertował w Szwecji na zaproszenie miasta Avesta oraz wziął udział w festiwalu folklorystycznym w San Remo we Włoszech.

Oprócz oficjalnej współpracy prowadzonej przez Miasto jest wiele innego rodzaju kontaktów nawiązywanych bezpośrednio przez szkoły lub inne instytucje. Zespół Szkół Rolniczych co roku wysyła grupę uczniów na praktykę do niemieckich gospodarstw. W 2002 roku w Zespole Szkół Medycznych gościła grupa uczniów z takiej samej szkoły w Austrii.

26 września 2000 r. Miasto podpisało umowę o współpracy z Wołkowyskiem na Białorusi, która przewiduje współpracę w dziedzinie kultury i oświaty.

24 maja 2001 r. w Siedlcach została podpisana umowa o współpracy z miastem Sabinov ze Słowacji. Celem umowy jest nawiązanie kontaktów w dziedzinie oświaty, kultury i sportu oraz wymiana młodzieży.

Siedlecki Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej "Chodowiacy" im. Alicji Siwkiewicz zdobył uznanie słowackiej widowni jako uczestnik Sabinovskiego Jarmarku, który odbył się w czerwcu 2001r.

W 2003 roku w Siedlcach dzieci i młodzież z Sabinova, Wilna i Pescantiny uczestniczyły w obchodach "Dni Siedlec". W spólnie ze swoimi przyjaciółmi z Siedlec młodzież uczestniczyła m.in. w "Paradzie Młodzieży" ulicami miasta oraz "Koncercie Przyjaźni". Aktywną współpracę z zaprzyjaźnionymi miastami prowadzą siedleckie szkoły oraz ośrodki kultury. Dzięki wspólnym kontaktom mieszkańcy zaprzyjaźnionych miast poznają historię i tradycję, a także wymieniają się spostrzeżeniami na temat podobieństw i różnic między krajami zaprzyjaźnionych miast.

14 października 2005 r. , podczas pierwszego dnia Międzynarodowego Forum Gospodarczego Rynków Wschodnich, Prezydenci Siedlec i Berdyczowa podpisali umowę o współpracy. Berdyczów to pierwsze partnerskie miasto Siedlec na Ukrainie.

Umowa zakłada, że obie strony będą podejmować działania prowadzące do współpracy mieszkańców w takich dziedzinach jak oświata i wymiana młodzieży, kultura, sport, turystyka, a także współpraca gospodarcza i rozwój przedsiębiorczości. I właśnie od nawiązania kontaktów gospodarczych zaczęła się ta współpraca. Władze Siedlec we wrześniu wzięły udział w spotkaniu, które odbyło się w ramach konferencji organizowanej przez Izbę Gospodarczą w Żytomierzu. Wraz z przedstawicielami Berdyczowa uzgodniono płaszczyznę współpracy oraz podpisano list intencyjny. Na jego podstawie Rada Miasta Siedlce wyraziła zgodę na podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Siedlcami i Berdyczowem.

Doskonałą okazją do sfinalizowania tych planów było odbywśjce się w tym samym czasie Forum Gospodarcze Rynków Wschodnich. Oprócz umowy pomiędzy miastami zaowocowało ono kolejnymi umowami gospodarczymi pomiędzy Wschodnią Izbą Gospodarczą "Wspólnota Nadbużańska" a Żytomierską Izbą Gospodarczą i Przygranicznym Infocentrum w Brześciu. Siedleckie Forum Gospodarcze spotkało się też z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy planują teraz wspólny wyjazd na Ukrainę, który pozwoli im w większym stopniu zbadać możliwość współpracy gospodarczej.

Ważniejsze wydarzenia w ramach współpracy partnerskiej:

  • "Dzień Bawarski w Siedlcach", "Dzień Polski w Bawarii",  imprezy o charakterze gospodarczym, z których najbardziej znaczącą była "Wspólna Europa", koncerty i występy popularyzujące kulturę i tradycję współpracujących ze sobą miast, wśród których warto wymienić występy w zaprzyjaźnionych miastach: Chóru Miasta Siedlce, Zespołu Tanecznego "Caro Dance", Zespołu Pieśni i Tańca "Chodowiacy" oraz prezentacje przedstawień Teatru ES, uczestnictwo przedstawicieli zaprzyjaźnionych miast w Mszy św. podczas pobytu w Siedlcach Ojca Świętego Jana Pawła II w 1999 roku, obozy językowe organizowane przez Klub Współpracy Polsko-Niemieckiej, wspólne imprezy sportowe i rekreacyjne w Siedlcach i zaprzyjaźnionych miastach, wspólne obchody uroczystości "Dni Siedlec" oraz analogiczne uroczystości w miastach zaprzyjaźnionych, realizacja programów wymiany uczniów z siedleckich szkół i szkół partnerów z zaprzyjaźnionych miast, nadanie nazwy "via Siedlce" - ulicy w Pescantinie w 2002 r.,  wystawa malarstwa siedleckiego artysty Tomasza Nowaka w Sabinovie, nadanie nazwy "Pescantina" - ulicy w Siedlcach w 2004 r.,  prezentacja miasta Pescantina na "Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym" uczestnictwo delegacji z Pescantiny w odsłonięcia obelisku upamiętniającego tragedię jeńców włoskich, rosyjskich i francuskich, którzy zginęli w Siedlcach w latach 1941-44, prezentacja miasta Siedlce i siedleckich firm na targach "Wyprodukowano w Pescantinie".