DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

„Przebudowa ulicy Łukowskiej w Siedlcach na odcinku od wiaduktu Łukowskiego do ulicy Południowej”.

Kwota dofinansowania: 711 162,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 460 248,93 zł

Celem projektu jest poprawa jakości oraz spójności sieci dróg publicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników ruchu drogowego i pieszo – rowerowego.

W ramach projektuwykonano:

- przebudowa ulicy Łukowskiej na odcinku 476 mb,
- przebudowa i budowa chodnika,
- budowa ścieżki rowerowej,
- przebudowa 2 przystanków komunikacyjnych,
- przebudowa 2 skrzyżowań.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Budowa ulicy Karola Lewandowskiego w Siedlcach – etap II”

Kwota dofinansowania: 601 306,63 zł

Całkowita wartość inwestycji: 859 009,48 zł

Celem projektu jest poprawa jakości oraz spójności sieci dróg publicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników ruchu drogowego i pieszo – rowerowego.

Planowane efekty:

  1. budowa nawierzchni jezdni i zjazdów,
  2. chodników,
  3. ścieżki rowerowej,
  4. oświetlenia,
  5. oczkowanie pionowe.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
DOTACJA CELOWA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

„UTWORZENIE STRZELNICY WIRTUALNEJ”

DOFINANSOWANIE: 120 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 150 000,00 zł

Dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 120 000,00 zł na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w miejscowości Siedlce.

W nawiązaniu do zapisów § 7 ust. 7.1 umowy nr 27/3300019410/366 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dniu 05 lipca 2021 r., pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, a Miastem Siedlce, Miasto Siedlce informuje o przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej dotacji celowej w kwocie 120 000,00 zł, na realizację zadania „Utworzenie strzelnicy wirtualnej” określonego szczegółowo w ofercie nr 2583/21 z dnia 20 maja 2021 r. złożonej w odpowiedzi na konkurs ofert „Strzelnica w powiecie 2021” nr 2/2021/BdsPZŻR. Lokalizacja wirtualnej strzelnicy: III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

Całkowita wartość inwestycji: 150 000,00 zł, z czego:

  • 120 000,00 zł – dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego,
  • 30 000,00 zł – wkład własny Miasta Siedlce.
Miasto Siedlce

realizuje projekt pn.

„Posiłek w szkole i w domu” -  2021

Zadaniedofinansowane z budżetu państwa z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułu 3 na doposażenie i poprawę funkcjonujących stołówek szkolnych.

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki ul. Sekulska 10

Całkowita wartość zadania: 89.035,70 zł

Wartość dofinansowania: 71.228,56 zł

Rok realizacji projektu: 2021

Beneficjent: Miasto Siedlce

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na niezbędne prace remontowe i zakup doposażenia kuchni. Zakup urządzeń gastronomicznych i wyposażenia ma na celu poprawę obecnej bazy w zakresie przygotowywania posiłków. Nowocześniejsze i sprawniejsze urządzenia przyczynią się do zwiększenia wydajności i lepszej organizacji pracy kuchni szkolnej.