W dniu 25 marca 2021 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w Siedlcach do generowania korzyści społecznych i gospodarczych.

Cel bezpośredni polega na poprawie stanu i rozbudowie infrastruktury na cele kulturalne w zabytkowym Parku Miejskim „Aleksandria” w Siedlcach.

Cele szczegółowe:

  • poprawa dostępności i zwiększenie wykorzystania w celach kulturalnych zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach poprzez odnowę i rozbudowę infrastruktury na jego terenie, przeznaczonej do rekreacji i kultury,
  • ochrona i uwypuklenie walorów historycznych miejsca, dzięki pracom rewaloryzacyjnym i promocji obiektu, jako atrakcji turystycznej Mazowsza.

Planowanym efektem przedsięwzięcia będzie znaczące rozszerzenie oferty kulturalnej w mieście. Dzięki tej ofercie oraz zwiększeniu możliwości integracji społecznej, a także wzmocnieniu promocji turystycznej i przyciągnięciu większej ilości zwiedzających, przewidywany jest wzrost aktywizacji (partycypacji) mieszkańców, budowa lokalnego kapitału społecznego, wzrost poziomu współpracy w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć. Są to „miękkie" efekty rozwojowe, bardzo istotne dla wzmacniania podstaw rozwoju lokalnego. Realizacja inwestycji wpłynie na umocnienie Siedlec jako ponadregionalnego ośrodka kulturalnego, posiadającego bogatą ofertę spędzania wolnego czasu.

Przedsięwzięcie oddziaływać będzie na:

  1. stworzenie atrakcyjnych miejsc w przestrzeni publicznej, sprzyjających rekreacji i integracji mieszkańców,
  2. podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego w śródmieściu,
  3. poprawę ładu przestrzennego śródmieścia oraz wzmocnienie jego funkcji centrotwórczych,
  4. organizacja i wspieranie inicjatyw artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  5. umocnienie roli Siedlec jako regionalnego ośrodka administracji, edukacji, kultury.

Wartość projektu 16.521.019,14 zł

Wkład funduszy europejskich 8.396.753,13 zł

Beneficjent - Miasto Siedlce

Miasto Siedlce informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci)