Biuro Obsługi Interesanta

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Urząd Miasta Siedlce

Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
+48 25 794 3709,
e-mail: boi@um.siedlce.pl

 

Call center / infolinia 25 794 3000

Godziny pracy:

poniedziałek od 7.45 do 18.00
wtorek-piątek od 7.45 do 15.45

Biuro obsługi interesanta - logo

Biuro Obsługi Interesanta zostało utworzone, aby ułatwić załatwianie spraw w Urzędzie. Jest to miejsce do którego winni się kierować interesanci, aby załatwić swoją sprawę. Wszystkie wydziału urzędu, mają wyznaczone stanowisko w BOI, i tu przyjmują kierowane do nich sprawy. W zdecydowanej większości przypadków, w tym jednym miejscu, można załatwić sprawę od początku do końca.

Pracownicy zatrudnieni w Biurze Obsługi Interesanta wydają formularze wniosków i służą pomocą w ich wypełnianiu oraz przyjmują korespondencję kierowaną do urzędu.

 

 

W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się Punkt Informacyjny, który udziela wstępnych informacji o sposobie załatwienia sprawy, kieruje interesantów do poszczególnych stanowisk obsługi a także załatwia niektóre rodzaje spraw. Dla wygody interesantów i pilnowania kolejności ich przyjmowania, w urzędzie został wprowadzony elektroniczny system zarządzania kolejką (Qmatic). Załatwienie każdej sprawy musi być poprzedzone pobraniem biletu z numerem klienta. Taki bilet wydaje automat znajdujący się przy Punkcie Informacyjnym. W centralny miejscu sali obsługi umieszczona jest tablica, na której wyświetlany jest numer aktualnie obsługiwany.

 


Poszczególne stanowiska obsługi przyjmują sprawy zgodnie z poniższą tabelką:

symbol z systemu Qmatic

Nr stanowiska

Stanowisko ds.

  Nr telefonu

G

3

Podatki i opłaty

794 3715

I

4

Architektura, budownictwo, geodezja i nieruchomości

794 3717

H

5

Ochrona środowiska
Sprawy mieszkaniowe,
Drogi,

794 3767

M

6

Działalność gospodarcza

794 3781

F

7 i 8

Rejestracja pojazdów

794 3727

E

9

Prawa jazdy

794 3730

A

10 i 11

Dowody osobiste

794  3733

C

12

Meldunki

794 3734

L 13

Odpady komunalne

794 3899
 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

794 3764


W BOI otwarte jest stanowisko kasowe, w którym można dokonać niezbędnych opłat za czynności urzędowe, dokonać opłat podatków lokalnych itp. Dopuszcza się uiszczanie opłat przy użyciu kart płatniczych. Jednakże serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na nasze konta drogą elektroniczną. Numery kont znajdują się pod linkiem.

Kasa czynna jest:

w poniedziałki: od 7.45 do 18.00,
we wtorki, środy, czwartki i piątki: od 7.45 do 15.45,
z przerwą od 11.30 do 11.45.

W BOI działa OPŁATOMAT, który umożliwia uiszczanie opłat związanych z rejestracją samochodu, prawem jazdy, opłatą skarbową a także istnieje możliwość dokonywania płatności z tytułu podatków od nieruchomości za pomocą kodów kreskowych 2D umieszczonych na decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości.
Opłaty mogą być realizowane zarówno gotówką jak i kartą, przez osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze.

Sposób korzystania z OPŁATOMATU:
1. osoba fizyczna wpisuje numer PESEL lub przykłada dowód osobisty do skanowania
2. osoba prawna identyfikuje się poprzez podanie numeru NIP, nazwy firmy oraz imienia i nazwiska osoby wpłacającej

W OPŁATOMACIE pokazują się hasła, które umożliwiają klientom samodzielne dokonywanie opłat komunikacyjnych i skarbowych poprzez wybór rodzaju płatności za pośrednictwem ekranu dotykowego. Dokonywanie płatności z tytułu podatku od nieruchomości odbywa się po zeskanowaniu kodu kreskowego umieszczonego na odwrocie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości.
Po dokonaniu poprawnej wpłaty klient otrzymuje potwierdzenie transakcji. Wpłaty są natychmiast widoczne i dostępne dla Wydziału Finansowego Urzędu Miasta poprzez system bankowości internetowej.

OPŁATOMAT umożliwia realizację transakcji w formie gotówkowej i bezgotówkowej przyjmuje następujące nominały: 200 zł, 100 zł; 50 zł; 20 zł; 10 zł; 5 zł; 2 zł; 1 zł; 50 gr, 20 gr, 10 gr, 5 gr i 1 gr.

Transakcje opłatomatowe są w pełni bezpieczne, realizowane w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Zachęcamy wszystkich klientów do korzystania z OPŁATOMATU w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce.

 

Korespondencja elektroniczna

Oprócz tradycyjnej drogi poprzez wizytę w Urzędzie, można również załatwić sprawę drogą elektroniczną, za pośrednictwem internetu.

Urząd Miasta Siedlce udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną drogą elektroniczną, która spełnia wymagania określone w art. 63 § 2 i 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
• osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi,
• adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
• przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja,

Korespondencja wniesiona w formie dokumentu elektronicznego powinna:
• być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym, oraz
• zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
• założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
Link do platformy znajduje się na stronie Urzędu Miasta Siedlce – www.siedlce.pl lub poprzez stronę - www.epuap.gov.pl
• posiadanie profilu zaufanego ePUAP.

Jednocześnie informujemy, iż dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres boi@um.siedlce.pl nie gwarantuje uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru gwarantuje dostarczenie dokumentów poprzez platformę ePUAP.
 

Karty informacyjne i formularze

Na potrzeby interesantów opracowano procedury załatwiania spraw (karty informacyjne) i formularze wniosków. W kartach informacyjnych zawarto wszystkie informacje niezbędne do załatwienia danej sprawy przez interesanta. Karta informacyjna składa się z następujących elementów:

 1. Tytuł - tytuł karty informacyjnej, logo BOI, numer karty, liczba stron, numer wydania.
 2. Jednostka odpowiedzialna - jednostka organizacyjna Urzędu (wydział, referat) odpowiedzialna za załatwienie danej sprawy.
 3. Wymagane dokumenty - formularze i załączniki niezbędne do załatwienia danej sprawy.
 4. Opłaty - wysokość opłat i sposób ich dokonania.
 5. Miejsce złożenia dokumentów - numer i godziny pracy stanowiska obsługi odpowiedzialnego za załatwienie danej sprawy.
 6. Sposób załatwienia sprawy -
 7. Termin załatwienia - termin udzielenia odpowiedzi dla interesanta.
 8. Tryb odwoławczy - wskazanie trybu odwoławczego (organu odwoławczego, terminu wniesienia odwołania, wysokość opłat jeśli występują).
 9. <Uwagi - dodatkowe wskazówki dla interesanta (nie zawsze występują w karcie).


Formularz składają się z następujących elementów:

 • Tytuł - tytuł formularza, logo BOI, numer, liczba stron, numer wydania.
 • Dane wnioskodawcy - pola do wypełnienia przez wnioskodawcę.
 • Zakres żądania - pola do wypełnienia przez wnioskodawcę.
 • Wymagane załączniki - załączniki wymagane do załatwienia danej sprawy (nie zawsze występują w formularzu).

Ankieta zadowolenia interesanta z usług Urzędu Miasta W związku z dążeniem Urzędu Miasta Siedlce do doskonalenia świadczonych usług zapraszamy do anonimowego udzielenia informacji na temat stopnia zadowolenia Pani/Pana ze sposobu usługi oraz spełnienia wymagań i oczekiwań interesantów przez pracowników Urzędu.

Wypełnij ankietę
Pobierz ankietę (.pdf, 383KB)

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: boi@um.siedlce.pl