Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]    następna strona »

Miasto Siedlce w dniu 29.05.2017 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą:
„Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach”
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa VII Osi Priorytetowej Rozwój regionalnego systemu transportowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Całkowita wartość projektu: 65 526 583,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 64 724 861,58 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 38 834 916,94 zł
Wkład własny: 26 691 666,06 zł
Okres realizacji projektu: 2014 – 2018 Beneficjent: Miasto Siedlce

Zakres rzeczowy projektu:
• budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej:
  - przedłużenie i wyposażenie wybudowanej konstrukcji tunelu,
  - budowa dojazdów, ścieżek rowerowych i chodników z miejscami parkingowymi,
  - budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Składową,
  - przebudowa ul. Kolejowej z drogami serwisowymi,
  - budowa wejść na perony i windy osobowej,
  - przebudowa kolizji,
  - budowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych,
  - zieleń,
• budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej:
  - budowa jezdni i wiaduktu nad ul. Partyzantów i przebudowa ul. Partyzantów,
  - rozbudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ul. Składową - Hozera - Zbrojną oraz budowa skrzyżowania z ul. Ceglaną i Łukasińskiego,
  - budowa jezdni w ul. Zbrojnej,
  - budowa ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, zjazdów, ekranów akustycznych i murów oporowych,
  - oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
  - rozbiórka budynków kolidujących z nową drogą,
  - nowe uzbrojenie terenu (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sieć teletechniczna i energetyczna),
  - przebudowa kolizji,
  - zieleń.

Głównym celem projektu jest poprawa komunikacji w subregionie siedleckim poprzez uspójnienie układu dróg lokalnych w Siedlcach z siecią TEN-T. Cele bezpośrednie projektu:
- zapewnienie dostępu do planowanego centrum przesiadkowego w Siedlcach,
- poprawa dostępności multimodalnego węzła na kolejowej sieci TEN-T,
- poprawa dostępności terenów inwestycyjnych,
- zwiększenie płynności ruchu drogowego poprzez zapewnienie właściwej nośności i przepustowości budowanego ciągu drogowego,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie elementów uspokajających ruch oraz organizację w sposób zmniejszający możliwość występowania kolizji,
- uporządkowanie strumieni ruchu drogowego dzięki rozbudowie i modernizacji układu komunikacyjnego,
- ograniczenie negatywnego wpływu ruchu pojazdów na stan środowiska i komfortu życia mieszkańców.

Efekty projektu:
- poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T,
- zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej województwa mazowieckiego,
- zapewnienie interoperacyjności krajowych i lokalnych systemów transportowych,
- zwiększenie mobilności mieszkańców subregionu siedleckiego,
- poprawa stanu środowiska naturalnego.


« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]    następna strona »