Pomoc

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

Pomaga ofiarom przestępstw z użyciem przemocy i ofiarom wypadków drogowych. Tam, gdzie w grę wchodzi leczenie lub kalectwo.

Wnioski o pomoc - należy kierować na adres: Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw, 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 50, tel. (0-22) 848 28 90.

Nr konta fundacji: Bank Śląski S.A. O/Warszawa nr 10501054-2204790451.

Punkt Porad Obywatelskich

W Siedlcach działa Punkt Porad Obywatelskich. Interesanci mogą skorzystać z porady trzy razy w tygodniu:

 • w poniedziałki działa w godzinach 9.00-13.00, w siedzibie Instytutu Kofoeda przy ul. Podmiejskiej 3,
 • we wtorki w godz. 9.00-12.30 w siedzibie przy ul. Świętojańskiej 4 (w pobliżu dworca PKS)
 • w piątki w godz. 15.00-18.00 również w siedzibie przy ul. Świętojańskiej 4.

Na wizytę w Punkcie Porad Prawnych można zapisywać się w siedzibie instytutu przy ul. Podmiejskiej, w godz. 800-1600 lub pod numerem 6440400.

Tel. 987 - informacje dla głodnych i bezdomnych

987 to bezpłatny telefon Centrum Zarządzania Kryzysowego, pod którym można przez całą dobę uzyskać informacje o noclegowniach, jadłodajniach i innych punktach pomocy potrzebującym w woj. mazowieckim. W całym województwie jest tych placówek ok. 200.

Od początku listopada codziennie dzwonią trzy-cztery osoby, które potrzebują jakiejś pomocy. Najczęściej pytają o noclegi - mówi KAI płk. Jerzy Piguła. Kiedy przychodzą pierwsze mrozy, tych telefonów jest zwykle kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt więcej - dodaje. W czynnym całą dobę Centrum Zarządzania Kryzysowego można dostać adresy ok. 200 noclegowni, jadłodajni, domów dziennego pobytu, punktów Caritas, PCK i Monaru, schronisk dla samotnych matek i niepełnosprawnych, oraz parafii, które prowadzą punkty pomocy potrzebującym. Niemal każdy z 42 mazowieckich powiatów ma przynajmniej jedną taką placówkę. Wystarczy więc powiedzieć oficerowi dyżurnemu, w jakim mieście albo dzielnicy się mieszka, a on wskaże najbliższą placówkę, w której można uzyskać pomoc.

Informacje o bezpłatnym telefonie 987 otrzymała policja i staż pożarna, wiedzą o nim także pracownicy ośrodków opieki społecznej i szpitali, którzy kierują tam bezdomnych i potrzebujących. Większość bezdomnych dowiaduje się o nim "pocztą pantoflową".

[(KAI); Agencja Informacyjna Fippres]

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach

udziela pomocy mieszkańcom Miasta na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, , potrzeby ochrony macierzyństwa, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, alkoholizmu i narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek:

 • praca socjalna i poradnictwo (m.in. poradnictwo prawne - w czwartki, 1600-1800),
 • udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • usługi opiekuńcze - pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających stałej opieki i pielęgnacji,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze - edukacyjno-terapeutyczne i psychologiczno
 • pedagogiczne wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • pomoc pieniężna (różne formy zasiłków dla najuboższych, niepełnosprawnych),
 • sprawienie pogrzebu osobom samotnym, bezdomnym,
 • interwencja kryzysowa (ochrona przed przemocą w rodzinie),
 • zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców (rodziny zastępcze, kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 • przyznawanie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz barier w komunikowaniu się (PFRON),
 • dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych (PFRON)
 • dofinansowanie do zakupu sprzętu ortopedycznego i materiałów pomocniczych (PFRON),
 • pomoc pieniężna z Państwowego Funduszu Kombatantów,
 • pomoc uchodźcom i repatriantom.

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie działają:

 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (orzecznictwo do spraw pozarentowych, opiniowanie wniosków do domów pomocy społecznej, opinie w sprawach konieczności sprawowania stałej, bezpośredniej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym),
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodek wsparcia dla osób nie wymagających leczenia szpitalnego; zajęcia plastyczne, teatralne, sportowe, muzyczne, rękodzieło, turystyka),
 • Klub Seniora (spotkania osób starszych, samotnych - co dwa tygodnie w soboty).

Kontakt - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach:

 • ul. Henryka Sienkiewicza 32,
  tel./fax (025) 632 57 04, 632 33 25, 632 36 86, 632 24 03
 • ul. Warszawska 1 (Zespół Orzekający, PFRON) -
  tel./fax (025) 633 15 21

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda - polsko-duńska organizacja pozarządowa powstała w Siedlcach w lipcu 1997 r. W wyniku jego prac powstał Instytut Służby Społecznej im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach, którego głównym celem jest pomoc potrzebującym poprzez realizację duńskiego programu "Pomocy ku samopomocy".

Praca Instytutu została ujęta w dwa główne programy:

 • edukacyjny
 • pomocowo-opiekuńczy

W ramach programu edukacyjnego potrzebujący mogą wziąć udział w:

 1. Bezpłatnych zajęciach profesjonalnych kursów komputerowych - nauka informatyki.
 2. Bezpłatnych zajęciach nauki języka angielskiego.
 3. Bezpłatnych zajęciach edukacji prawnej "Prawo na co dzień".
 4. Bezpłatnych formach aktywizacji zawodowej.

Program pomocowo-opiekuńczy

 1. Pomoc żywieniowa - bezpłatne posiłki w ramach skierowań.
 2. Realizacja potrzeb sanitarno - opiekuńczych, pralnia, łaźnia.
 3. Poradnia dla ofiar przemocy i ofiar przemocy w rodzinie.
 4. Poradnia dla osób uzależnionych (głównie młodzieży).
 5. Poradnia prawna.
 6. Telefon zaufania.

Wszystkie formy edukacji, pomocy, poradnictwa i terapii są bezpłatne dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Zajęcia prowadzone są dla następujących grup:

 • młodzieży bezrobotnej (absolwentów szkół zawodowych, średnich i młodych osób bez wykształcenia);
 • osób aktywnych zawodowo, które tracą pracę, są ubogie i nie mają środków finansowych na przekwalifikowanie zawodowe;
 • byłych więźniów lub osób zwolnionych warunkowo lub w okresie zawieszenia kary;
 • osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią;
 • ludzi bezdomnych;
 • ofiar przemocy;
 • ludzi żyjących w środowiskach patologicznych;
 • osób dotkniętych biedą materialną.

Instytut Służby Społecznej im. H. Ch. Kofoeda, 08-110 Siedlce, ul. Podmiejska 3, tel. 643 51 07, tel. zaufania 644 04 00; 08-110 Siedlce, ul. Świętojańska 4.

Infolinia Społeczna "Mazowsze" 0 800 56 51 53

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje o uruchomieniu Infolinii Społecznej MAZOWSZE. Pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 56 51 53 mieszkańcy województwa mazowieckiego uzyskają informacje dotyczące instytucji, organizacji pozarządowych i fundacji świadczących pomoc społeczną. Osoby zainteresowane dowiedzą się, między innymi, które placówki pomagaja rodzinie, oferują wsparcie materialne, udzielają porad prawnych czy psychologicznych. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1600.