Projekt PL-BY-UA

Projekt pn.
„Effective coordination of rescue operation in the Ostroleka -Siedlce subregion and Volyn Oblast” („Skuteczna koordynacja działań ratowniczych  w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”)

www.pbu2020.eu


1. Podpisanie umowy grantowej

Miasto Siedlce jako beneficjent wiodący w dniu 31 grudnia 2018 r. podpisało umowę grantową o dofinansowanie projektu pn. „Effective coordination of rescue operation in the Ostroleka - Siedlce subregion and Volyn Oblast” („Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”), realizowanego
w partnerstwie z Departamentem Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu, Gminą Korczew oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania "Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony" z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020
w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego na obszarze przygranicznym, co przyniesie korzyści stronie polskiej i ukraińskiej, a przede wszystkim jej mieszkańcom. W ramach projektu beneficjenci (KM PSP, Gmina Korczew, strona ukraińska) zakupią nowe pojazdy przeciwpożarowe oraz specjalistyczny sprzęt, dostosowany do charakteru działalności każdego partnera. W ramach projektu zaplanowano utworzenie kompleksów szkoleniowych po obu stronach granicy oraz wspólne treningi. W KM PSP w Siedlcach powstanie także warsztat naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych oraz regionalna baza środków gaśniczych i neutralizatorów, zmodernizowany zostanie również system łączności radiowej. W ramach projektu przeprowadzone będą działania integrujące strażaków z Polski i Ukrainy. Ćwiczenia, zawody sportowo - pożarnicze oraz specjalistyczne szkolenia dla strażaków, będą prowadzone wspólnie i umożliwią partnerom wymianę doświadczeń.

Całkowita wartość projektu - 1 838 209,00 EUR
Kwota dofinansowania - 1 652 119,09 EUR (89,88% wartości projektu)

Dofinansowanie dla poszczególnych partnerów projektu:
- Miasto Siedlce -20 259,00 EUR
- Departament Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu - 672 491,70 EUR
- Gmina Korczew - 166 584,60 EUR
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach - 792 783,79 EUR

Okres realizacji projektu - 24 miesiące

 

2. Podpisanie umowy partnerskiej24 stycznia w Urzędzie Miasta Siedlce podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu pn. „Effective coordination of rescue operation in the Ostroleka-Siedlce subregion and Volyn Oblast” („Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”). Umowa określa zasady współpracy beneficjenta wiodącego z beneficjentami projektu i zawiera przejrzysty podział zadań i obowiązków dotyczących realizacji projektu. Podpisanie umowy jest kolejnym etapem wdrażania projektu.Projekt realizowany jest przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za zawartość strony leży wyłącznie po stronie Miasta Siedlce i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej


Spotkanie robocze - 05.04.2019 r.

5 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Siedlce odbyło się spotkanie robocze dotyczące realizacji projektu pn. „Effective coordination of rescue operation in the Ostroleka-Siedlce subregion and Volyn Oblast”. Przedstawiciele Miasta Siedlce, Gminy Korczew oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach omówili sprawy bieżące związane z projektem oraz harmonogram zadań na najbliższe miesiące.

Przedstawiciele Miasta Siedlce spotkali się także z przedstawicielem Departamentu Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu, aby omówić postępy w realizacji projektu po stronie ukraińskiej.