Prezydent Miasta - Wojciech Kudelski

prezydent@um.siedlce.pl

Biografia

Urodził się 24 maja 1948 roku. Żonaty. Jest ojcem trzech córek.

Wykształcenie wyższe. W 1978 roku uzyskał tytuł inżyniera melioracji wodnych w SGGW Akademii Rolniczej w Warszawie. W 1998 roku ukończył studium podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2002 roku zdał egzamin na pośrednika obrotu nieruchomościami.

Od 1968 do 1990 związany był zawodowo z Rejonowym Przedsiębiorstwem Melioracyjnym w Siedlcach, gdzie zajmował stanowiska od kierownika budowy do kierownika działu technicznego. W latach 1990 - 1999 był kierownikiem Urzędu Rejonowego w Siedlcach. W latach 1999-2002 zatrudniony był na stanowisku dyrektora Departamentu Administracyjnego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przez trzy kadencje był radnym Miasta Siedlce. W latach 2002-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. 26 listopada 2006 roku został wybrany na urząd Prezydenta Miasta Siedlce. 21 listopada 2010 r. został ponownie wybrany na stanowisko Prezydenta Miasta Siedlce, w pierwszej turze wyborów samorządowych uzyskując 58 % głosów wyborców. 

Od wielu lat aktywnie działa na polu społecznym. W 1990 roku był inicjatorem i koordynatorem budowy pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Siedlcach. W 1993 roku zainicjował ufundowanie Komendzie Rejonowej Policji w Siedlcach sztandaru z wizerunkiem Matki Bożej Kodeńskiej. W 1999 roku należał do Komitetu Organizacyjnego wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Siedlcach. Jest członkiem Podlaskiego Społecznego Komitetu Obchodów Świąt Narodowych, siedleckiego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz PTTK w Siedlcach. Jest również licencjonowanym pilotem wycieczek.
 

Kompetencje Prezydenta Miasta

 1. Prezydent jest organem wykonawczym Miasta.
 2. Prezydent sprawuje funkcję Starosty.
 3. Przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków, Prezydent składa przed Radą uroczyste ślubowanie.
 4. Prezydent wykonuje uchwały Rady i zadania Miasta określone przepisami prawa.
 5. Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.Prezydent nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych.
 6. Prezydent pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników spółek, w których Miasto jest jedynym udziałowcem.
 7. Pracodawcą Prezydenta jest Urząd Miasta.
 8. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta związane
  z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Miasta. Pozostałe czynności – wyznaczona przez Prezydenta osoba zastępująca lub sekretarz miasta, z tym że wynagrodzenie Prezydenta ustala Rada Miasta w drodze uchwały.
 9. W przypadku nieobecności Prezydenta Miasta i nie wyznaczenia zastępcy do pełnienia obowiązków Prezydenta Miasta, funkcję Prezydenta sprawuje najstarszy wiekiem zastępca.
 10. Prezydent Miasta jest kierownikiem Urzędu Miasta.
 11. Urząd Miasta jest miejską jednostką budżetową, pełniącą funkcję aparatu pomocniczego Prezydenta Miasta, która zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez Prezydenta funkcji organu wykonawczego miasta i powiatu.
 12. Zastępców Prezydenta powołuje i odwołuje Prezydent.
 13. Stosunek pracy z powołanym przez Radę Skarbnikiem Miasta, nawiązuje Prezydent przez wręczenie tej osobie, aktu nawiązania stosunku pracy z powołania.