ISO 9001:2015 w Urzędzie Miasta Siedlce

W celu ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług i lepszego zaspokajania potrzeb Interesantów Prezydent Miasta Siedlce podjął decyzję o aktualizacji funkcjonującego w Urzędzie Miasta Siedlce Systemu Zarządzania Jakością na nową normę ISO 9001:2015. System Zarządzania Jakością zgodny z nową normą ISO 9001:2015 jest skoncentrowany na planowaniu i zarządzaniu, uwzględnia przy tym wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na realizację celów Urzędu. Nowa norma wykorzystuje podejście procesowe oraz myślenie oparte na ryzyku i szansach, obejmuje systematyczne zarządzanie procesami oraz ich wzajemne oddziaływanie tak, aby osiągnąć zamierzone wyniki zgodne z Polityką Jakości i celami strategicznymi Urzędu Miasta Siedlce.

W dniu 20 lipca 2017 r. w oparciu o wyniki auditu przejścia/ponowna certyfikacja przeprowadzonego przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. w dniach 28-30 czerwca 2017 r. i przeglądu procesu auditowego przyznano Urzędowi Miasta Siedlce Certyfikat Nr 239/5/SZJ/2017 zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie wykonywania zadań administracji samorządowej wynikających z przepisów prawa, służących zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań wspólnoty lokalnej.


Podstawowym celem działania Urzędu Miasta Siedlce jest realizowanie potrzeb Mieszkańców Miasta oraz ciągłe doskonalenie poziomu świadczonych usług a także stworzenie i rozwijanie warunków wpływających na profesjonalną obsługę Klientów z uwzględnieniem ich potrzeb i oczekiwań.

 

 

Uzyskanie certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015 stawia Urząd Miasta Siedlce w gronie nowoczesnych organizacji, wprowadzających wysokie standardy zarządzania, odznaczających się szczególną dbałością o najwyższą jakość oferowanych usług, a przyjęte sposoby zarządcze są ukierunkowane na dążenie do zaspokojenia potrzeb interesantów i członków wspólnoty lokalnej. Utrzymanie systemu zarządzania jakością jest działaniem ciągłym i zobowiązuje do stałego doskonalenia systemu.
 

Polityka Jakości
Podstawowym celem działania Urzędu Miasta Siedlce jest realizacja określonych przepisami prawa zadań publicznych oraz rozwój i ciągłe doskonalenie poziomu świadczonych usług, a także stworzenie i rozwijanie warunków wpływających na profesjonalną obsługę klientów z uwzględnieniem ich potrzeb i oczekiwań.


Prezydent Miasta Siedlce zapewnia, że cele zawarte w Polityce Jakości są aktualne i możliwe do realizowania, a środki finansowe są zabezpieczone w planie budżetowym. Pozwala to na sprawnie i efektywnie zarządzanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.

 

 

 

Załączniki: