ISO 9001:2008 w Urzędzie Miasta Siedlce

Urząd Miasta Siedlce posiada certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008 w zakresie wykonywania zadań administracji samorządowej wynikających z przepisów prawa, służących zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań wspólnoty lokalnej.

W celu ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług i lepszego zaspokajania potrzeb interesantów Prezydent Miasta Siedlce podjął decyzję o wdrożeniu w Urzędzie Miasta Siedlce systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami normy ISO 9001:2000. Proces ten rozpoczął się we wrześniu 2004 r. W toku prac nad wdrażaniem systemu zarządzania jakością urzędnicy przeszli serie szkoleń z zakresu normy ISO 9001:2000. Została opracowana Księga Jakości, procedury, karty opisu procesu, instrukcje, karty informacyjne i formularze wniosków oraz podjęte zostały działania poprawiające funkcjonowanie Urzędu. W ramach prowadzonych prac ustanowiono Politykę Jakości oraz cele dotyczące jakości, zapewniono dostępność zasobów oraz powołano Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Wprowadzono przeglądy systemu jakości i audyty jakości badające procesy, produkty i przepływ informacji w Urzędzie i w kontaktach z otoczeniem.
W dniu 29 kwietnia 2015 r. po raz czwarty przyznano Urzędowi Miasta Siedlce Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 239/4/SZJ/2015.

 

Uzyskanie certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 stawia Urząd Miasta Siedlce w gronie nowoczesnych organizacji, wprowadzających wysokie standardy zarządzania, odznaczających się szczególną dbałością o najwyższą jakość oferowanych usług, a przyjęte sposoby zarządcze są ukierunkowane na dążenie do zaspokojenia potrzeb interesantów i członków wspólnoty lokalnej. Utrzymanie systemu zarządzania jakością jest działaniem ciągłym i zobowiązuje do stałego doskonalenia systemu.

Polityka Jakości
Podstawowym celem działania Urzędu Miasta Siedlce jest realizacja określonych przepisami prawa zadań publicznych oraz rozwój i ciągłe doskonalenie poziomu świadczonych usług, a także stworzenie i rozwijanie warunków wpływających na profesjonalną obsługę klientów z uwzględnieniem ich potrzeb i oczekiwań.


Prezydent Miasta Siedlce zapewnia, że cele zawarte w Polityce Jakości są aktualne i możliwe do realizowania, a środki finansowe są zabezpieczone w planie budżetowym. Pozwala to na sprawnie i efektywnie zarządzanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.

 

 

 

Załączniki: