Aktualności

28-11-2019

100 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach

100 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach 27 listopada obchodziła 100-lecie swojego istnienia. No­wo­cze­sna, przy­ja­zna, z kli­ma­tem…Ofe­ru­je atrak­cyj­ne zbio­ry, liczące po­nad 300 000 woluminów książek oraz 30 000 jednostek zbiorów spe­cjal­nych, i co najważniejsze - bardzo kocha czytelników.

Ta miłość jest obustronna. Czytelnicy także bardzo kochają Bibliotekę, lubią do niej przychodzić i wykazują niesłabnące zainteresowanie wypożyczaniem książek. Sięgają po nie zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Tysiące czytelników, ponad 350 tysięcy wypożyczeń rocznie mówi samo za siebie. Biblioteka szczy­ci się re­gio­na­lia­mi, z których naj­star­sze, naj­cen­niej­sze zo­stały zdi­gi­ta­li­zo­wa­ne.
Obecnie działalność jest prowadzona w bibliotece głównej i w 5 w pełni skomputeryzowanych filiach na terenie miasta Siedlce.
MBP jest naj­starszą i naj­większą bi­blio­teką pu­bliczną w mieście i re­gio­nie. Od 2001 ro­ku wy­ko­nu­je za­da­nia bi­blio­te­ki po­wia­to­wej na ob­sza­rze po­wia­tu sie­dlec­kie­go.
Dużym udo­god­nie­niem dla czy­tel­ników jest elek­tro­nicz­ny ka­ta­log, dostępny także w in­ter­ne­cie, elek­tro­nicz­ne Kar­ty Bi­blio­tecz­ne, które znacz­nie uspraw­niają pro­ces wy­pożycza­nia oraz możli­wość za­ma­wia­nia książek przez in­ter­net. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zbiory specjalne, audiobooki, wydawnictwa multimedialne, muzyczne, kartograficzne i mikrofilmy.
Od lat osiąga wysoki wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców miasta a co 3 mieszkaniec miasta korzysta z tej właśnie biblioteki.

W bo­ga­tej ofer­cie Bi­blio­te­ki są także: spo­tka­nia z pi­sa­rza­mi, pro­mo­cje książek, kon­kur­sy li­te­rac­kie, kon­fe­ren­cje po­pu­lar­no - na­uko­we, wie­czo­ry po­etyc­ko - mu­zycz­ne, spek­ta­kle, wy­sta­wy, które zachęcają do szu­ka­nia w nie­zwykłym świe­cie li­te­ra­tu­ry źródeł in­spi­ra­cji, tożsa­mości na­ro­do­wej i po­nad­cza­so­wych war­tości.

Jubileusz 100-lecia istnienia był okazją do zapoznania się z historią biblioteki. W Sali Białej MOK licznie przybyli goście obejrzeli film dotyczący dziejów siedleckiej książnicy. - Nie sposób nie przywołać najważniejszego wydarzenia z sierpnia 1919 roku, kiedy to władze miasta wsłuchując się w potrzeby społeczeństwa powołały pierwszą Polską Publiczną Samorządową Miejską Bibliotekę. Chylę czoła przed mądrością tej decyzji ówczesnych władz, które i powołały do życia bibliotekę i zdecydowały się ją utrzymywać - mówiła Jadwiga Madziar, dyrektor MBP w Siedlcach.

Z okazji 100-lecia Miejska Biblioteka Publiczna oraz osoby blisko z nią związane otrzymały szereg wyróżnień, dyplomów i medali. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przyznał książnicy pamiątkowy dyplom. Otrzymały go również indywidualnie dyrektor Jadwiga Madziar i Renata Ilińska główna księgowa Biblioteki. Odznaczeniem honorowym „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wyróżniono Joannę Zielińską.  Biblioteka została wyróżniona również medalem „Pro Mazovia” przyznanym przez marszałka Województwa Mazowieckiego. Adam Struzik „dyplomami uznania” uhonorował też bibliotekarzy, kierowników działów specjalnych: Małgorzatę Chromińską, Ewę Górzyńską, Agnieszkę Kanicką, Andrzeja Prządkę, Monikę Ryś i Magdalenę Sutryk. 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie uhonorował MBP w Siedlcach a także  prof. Adama Bobryka oraz Lidię Głuchowską i Annę Trandziuk medalem „Bibliotheca Magna Perennisque”. Wręczyła go Joanna Pasztaleniec - Jarzyńska, prezes stowarzyszenia.
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach, na pamiątkę tak zaszczytnego jubileuszu 100-lecia działalności obdarowała zasłużone osoby i instytucje, z którymi na co dzień współpracuje, pamiątkowymi exlibrisami. 

Wydarzenie zakończył występ zespołu Ambitus, który wykonał utwory z repertuaru Czesława Niemena.

« Powrót

Galeria