Aktualności

25-06-2019

Bezpieczne wakacje 2019

Bezpieczne wakacje 2019

24 czerwca 2019 r. o godz. 12.30 w sali nr 53 Urzędu Miasta Siedlce odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Siedlce. Spotkanie miało na celu przedstawienie informacji na temat organizacji i przygotowania do działań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku mieszkańcom miasta w sezonie letnim 2019 r.

W posiedzeniu wzięli udział: Prezydent Miasta Siedlce, Naczelnicy Wydziałów – Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Polityki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Wydziału Edukacji, Radni Miasta Siedlce – Monika Polak i Janusz Cabaj, przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Straży Miejskiej w Siedlcach, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Siedlcach, Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, Centrum Kultury i Sztuki oraz Miejskiego Ośrodka Kultury.

Podczas spotkania omawiano wszelkie działania poszczególnych służb, inspekcji i straży dla zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w okolicach dyskotek i zalewu siedleckiego w późnych godzinach nocnych. Mówiono o patrolowaniu przez funkcjonariuszy KM Policji i SM miejskich obiektów oświatowych w okresie wakacyjnym, w celu zapobiegania ich dewastacji oraz o organizacji i przygotowaniu do działań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku mieszkańcom miasta w sezonie letnim 2019 r. – „Bezpieczne wakacje 2019”.


Standardowo przeprowadzane będą kontrole stanu technicznego pojazdów oraz ich obowiązkowego wyposażenia a w szczególności dokonywane na wniosek rodziców bądź opiekunów kontrole autokarów przewożących zorganizowane grupy dzieci na letni wypoczynek. Kontrolom będą poddawane miejsca wypoczynku pod kątem trzeźwości opiekunów oraz osób obsługujących infrastrukturę rekreacyjno – sportową.


Należy pamiętać przede wszystkim o kąpieliskach. W miejscach tych będą prowadzone działania pod kątem bezpiecznego korzystania z wodnych akwenów a w szczególności egzekwowania zakazu kąpieli w miejscach zabronionych (oznaczonych zgodnie z prawem miejscowym) oraz represjonowanie osób spożywających alkohol w miejscu niedozwolonym oraz bezprawnych zachowań osób będących pod jego wpływem.


Służby Policji i Straży Miejskiej zwiększą liczbę patroli. W ich pracy zostaną wykorzystane mobilne kamery monitoringu wizyjnego, gdzie dyżurny SM w godzinach swojej służby będzie miał na bieżąco podgląd sytuacji i dzięki temu możliwość podejmowania szybkich działań w danym rejonie.


Oceniono stan bezpieczeństwa sanitarno – higienicznego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego mieszkańcom na terenie miasta a także stan techniczny obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw i usytuowanych na nich urządzeń służących codziennej rekreacji, będących obiektami małej architektury oraz urządzeń ruchomych umiejscowionych na miejskich placach zabaw. Przed rozpoczęciem wakacji pracownicy PSS-E w Siedlcach udzielali porad organizatorom wypoczynku w zakresie wymogów, jakie należy spełnić przygotowując a potem prowadząc placówkę. Stacja przeprowadza bieżące kontrole dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówkach oraz warunków do utrzymania higieny osobistej, w tym dostępu do bieżącej ciepłej i zimnej wody; żywienia zbiorowego; bezpieczeństwa prowadzonych zajęć sportowych i rekreacyjnych; zabezpieczenia wody dobrej jakości do spożycia oraz czystości wód w kąpieliskach i miejscach wyznaczonych do kąpieli; sposobu zapewnienia opieki medycznej oraz przestrzegania zakazu palenia. PSE-E prowadzi także nadzór nad stanem sanitarno – porządkowym terenu nad Zalewem Muchawka, nad trzema basenami na terenie miasta, nad hotelami i obiektami hotelarskimi oraz toaletami publicznymi. Czuwa również nad bezpieczeństwem z zakresu żywnościowego.

Jednocześnie wiele jednostek takich jak np. Policja czy Straż Pożarna, oprócz działań nakierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa, podejmie także szereg przedsięwzięć edukacyjnych na temat wszelkiego rodzaju zagrożeń i sposobów ich unikania.

Instytucje takie jak ARMS, MOK czy CKiS złożyły raport na temat oferty wakacyjnej przygotowanej w ramach swoich działań. Można się z nią zapoznać na stronach internetowych właściwych jednostek oraz stronie Urzędu Miasta Siedlce.
Należy zaznaczyć, że wszyscy opiekunowie i pracownicy biorący udział w turnusach kolonijnych organizowanych przez ARMS są przeszkoleni i posiadają uprawnienia wychowawcy kolonijnego oraz kierownika kolonii, zostali także zweryfikowani w rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Budynki natomiast przeszły przeglądy sanitarne, pożarowe, kominiarskie i budowlane – spełniają normy i mogą być użytkowane. Kolonie zostały zgłoszone do Kuratorium i pozytywnie zaopiniowane. Niestety nie ma już na nie zapisów.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie brał udział w przygotowaniach wypoczynku letniego organizowanego przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce oraz Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego kierując odpowiednią liczbę dzieci do skorzystania z oferty.

Z pełną ofertą wakacyjną można zapoznać się tutaj

 

Informacja  na stronie siedleckiej straży pożarnej dot. ćwiczeń nad Zalewem w dniach 27, 28, 29 czerwca br.

« Powrót