Aktualności

28-02-2019

Program „Aktywny Samorząd”

Program „Aktywny Samorząd”

Miasto Siedlce, w 2019 r. kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta Siedlce mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach poniższych modułów:

MODUŁ  I – likwidacja barier  utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1.Obszar Alikwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu, dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku do 18 lat bądź w wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnione, które mają dysfunkcję narządu ruchu lub słuchu.

Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B dla osób ze znacznym  lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu lub dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego w wieku aktywności zawodowej (jeżeli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami).

2.Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie   informacyjnym:

Zadanie 1,3 i 4:     pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania – w Zadaniu 1 dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej bądź osoby zatrudnione,
w Zadaniu 3 dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku w wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnione,
w Zadaniu 4 dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej bądź osoby zatrudnione.

Zadanie 2:    dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc udzielona w ramach obszaru B.

Zadanie 5:  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu ( pomoc udzielona
w Zadaniu: 1,3 lub 4)
dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności.

3.Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2:    pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

Zadanie 3:    pomoc w zakupie protez, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dot. kończyn dolnych i górnych) dla osób posiadających stopień niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych (proteza co najmniej na III poziomie jakości).

Zadanie 4:    pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, dla osób posiadających stopień niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych (proteza co najmniej na III poziomie jakości).

Zadanie 5:  pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym poruszaniu się posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  dziecka  skierowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka.

MODUŁ  II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W Module I w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
- są zatrudnione,
- w 2018 lub 2019 roku zostały poszkodowane w wyniku działań żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
ul. H. Sienkiewicza 32, tel. (25)  794 30 11, pokój nr 16.

Druki wniosków o dofinansowanie są dostępne w siedzibie MOPR w Siedlcach
oraz na stronie internetowej Ośrodka (www.mopr.siedlce.pl zakładka Aktywny samorząd)
i przyjmowane:

- w Module I: od 06.05.2019 r. do 31.08.2019 r.|
- w Module II:  I cykl naboru wniosków: od 04.03.2019 r. do 30.03.2019 r.
(w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019)

II cykl naboru wniosków: od 02.09.2019 r. do 10.10.2019 r.
(w  ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020)

Szczegółowe informacje na temat Programu można znaleźć na stronie internetowej PFRON - www.pfron.org.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach pod numerem tel.(25) 794 30 11.

« Powrót