Aktualności

07-12-2018

Aby było bezpieczniej

Aby było bezpieczniej

Wojewoda Mazowiecki ogłosił dwa konkursy naboru wniosków na dofinansowanie działań z zakresu ratownictwa wodnego i ograniczania przestępczości. Oba są adresowane do m.in. organizacji pozarządowych.

 

 

Ratownictwo wodne

Wojewoda Mazowiecki ogłosił konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na Mazowszu w 2019 r. Na utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych, szkolenie ratowników, trenowanie psów ratowniczych oraz utrzymanie w gotowości sprzętu ratowniczego przeznaczono 404 000 tys. zł. Zgłoszenia mogą przesyłać organizacje pozarządowe uprawione do wykonywania ratownictwa wodnego. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 21 grudnia br.

Oferty mogą składać organizacje, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wymagany od stycznia 2019 r., wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na:
- utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń,
- utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego na obszarach wodnych z województwa mazowieckiego.

Termin składania ofert upływa 21 grudnia br. o godzinie 16:00 (o zakwalifikowaniu decyduje data wpływu do kancelarii). Formularz oferty znajduje się w załączniku, na dole strony.

Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce Ratownictwo wodne, dostępnej pod linkiem: mazowieckie.pl/pl/urzad/struktura-organizacyjna/biuro-wojewody/oddzial-prezydialny/ratownictwo-wodne/37419,Ratownictwo-wodne.html
 

Razem bezpieczniej

Rozpoczął się nabór projektów do dofinansowania w III edycji Programu „Razem bezpieczniej” w 2019 r., w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Na finansowanie zadań programu zaplanowano 6 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się samorządy i organizacje pozarządowe, w ramach czterech celów szczegółowych:
• bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa (łączna kwota dofinansowania – 1 mln zł),
• bezpieczne przejścia dla pieszych (łączna kwota dofinansowania - 3 mln zł),
• przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży (łączna kwota dofinansowania - 1 mln zł),
• edukacja dla bezpieczeństwa (łączna kwota dofinansowania – 1 mln zł).

W ramach każdego z celów wymieniono cele priorytetowe:
• budowę miasteczek ruchu drogowego,
• bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym,
• bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym,
• przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży,
• zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy,
• korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa,
• bezpieczeństwo nad wodą i w górach.

Propozycje projektów do zarekomendowania przez Wojewodę Mazowieckiego należy przesyłać do 11 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu) na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa.

Dokumentację projektu (wniosek – 2 egz., załączniki i płyta CD/DVD), przygotowaną zgodnie z instrukcją do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, należy przesłać w kopercie z dopiskiem: Program „Razem bezpieczniej”.

Dodatkowe informacje o naborze projektów w ramach tegorocznej edycji programu dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w banerze „Razem bezpieczniej”.


Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego


 

« Powrót