Aktualności

29-11-2018

Dużo ważnych uchwał

Dużo ważnych uchwał

II Sesja Rady Miasta 29 listopada ukonstytuowała składy siedmiu Komisji Rady kadencji 2018-2023. Radni pozostawili bez zmian stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok, zaakceptowali emisję obligacji komunalnych na 10 mln zł. i jednogłośnie zaaprobowali wynagrodzenie nowego Prezydenta.


Stawka podatku od środków transportowych w 2019 r.

Na początku sesji radny Robert Chojecki zaproponował "zdjęcie" z porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w roku 2019
, argumentując to "nieadekwatnością stawek do kosztów ponoszonych przez firmy transportowe". Radny sugerował odłożenie podjęcia uchwały na grudniową sesję, aby poprzez analizę i debatę doprowadzić przez to do obniżenia stawek podatku w budżecie na przyszły rok.

Skarbnik Miasta Kazimierz Paryła z kolei argumentował, że siedleckie stawki są najniższe, dodając, że "nie widzi przestrzeni do ich obniżki". Radnych przekonał też argument o niemożności ogłoszenia zmodyfikowanych stawek, zgodnie z wymaganym czasem, w Dzienniku Urzędowym. Skarbnik zachęcał radnych do procedowania zmiany stawek w trakcie nowego roku budżetowego. O wycofanie wniosku lub jego nieprocedowanie zwrócił się do radnych również prezydent Andrzej Sitnik, który dodał, iż UM przygotuje stosowną analizę, tak by ewentualną obniżkę wprowadzić w ciągu nowego roku. Prezydent Siedlec apelował o powyższe także ze względów formalnych. Finalnie radny Robert Chojecki wycofał wniosek ze względów formalno-prawnych.

Dwudziestoma dwoma głosami "za" radni zaakceptowali stawki podatku na 2019 rok.

Stawki podatki poniżej w pliku pdf.

Składy Komisji Rady Miasta

W głosowaniach, radni podjęli uchwały w sprawie powołania siedmiu Komisji Rady. Powołano też przewodniczących tychże Komisji. W żadnym z głosowań radni Lepszych Siedlec i Bezpartyjnych Siedlec nie zgłaszali swoich kandydatów na przewodniczących komisji. Wybrani szefowie Komisji reprezentują koalicję Prawa i Sprawiedliwości oraz Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego.

Komisja Rewizyjna:
1 ) Daniel Magdalena,
2 ) Dobijański Mariusz,
3 ) Ignaciuk Roman,
4 ) Karaś Piotr,
5 ) Koc Andrzej
6 ) Myszkowski Jerzy,
7 ) Polak Monika,
8 ) Puzia Marlena,
9 ) Sikorska Teresa,
10 ) Skup Hanna
,
11 ) Sochacka Anna - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (13 głosów "za", 1 przeciw, 9 wstrzymujących się),
12 ) Szczepanik Robert.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1 ) Cabaj Janusz - Przewodniczący Komisji (12 za/2 prz./9 wstrz.),
2 ) Dobijański Mariusz,
3 ) Ignaciuk Roman,
4 ) Karaś Piotr,
5 ) Koc Andrzej,
6 ) Orzełowska Iwona,
7 ) Polak Monika,
8 ) Puzia Marlena,
9 ) Skup Hanna,
10 ) Sochacka Anna,
11 ) Szczepanik Robert.

Komisja Gospodarki Miejskiej:

1 ) Araszkiewicz Tomasz,
2 ) Chaberski Krzysztof,
3 ) Chwedoruk Grzegorz,
4 ) Daniel Magdalena,
5 ) Gryczka Robert,
6 ) Ignaciuk Roman,
7 ) Karaś Piotr,
8 ) Koc Andrzej,

9 ) Myszkowski Jerzy - Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej (12 za/4 prz./5 wstrz.),

10 ) Niedziółka Henryk,
11 ) Nowak Macie,j
12 ) Orzełowska Iwona,
13 ) Polak Monika,
14 ) Puzia Marlena,
15 ) Sikorska Teresa,
16 ) Skup Hanna,
17 ) Szczepanik Robert.

Komisja Edukacji:

1 ) Araszkiewicz Tomasz,
2 ) Chaberski Krzysztof,
3 ) Chojecki Grzegorz,
4 ) Chwedoruk Robert,
5 ) Dobijański Mariusz,
6 ) Gryczka Robert,
7 ) Ignaciuk Roman,
8 ) Koc Andrzej,
9 ) Niedziółka Henryk,
10 ) Nowak Maciej,
11 ) Orzełowska Iwona,
12 ) Polak Monika,
13 ) Puzia Marlena,

14 ) Sikorska Teresa - Przewodnicząca Komisji Edukacji (12 za/6 prz./4 wstrz.),
15 ) Skup Hanna,
16 ) Sosnowska Marta,
17 ) Staręga Grzegorz,
18 ) Szczepanik Robert,

19) Janusz Cabaj,

20 ) Piotr Karaś.

Komisja Spraw Społecznych:

1 ) Cabaj Janusz,
2 ) Chojecki Robert,
3 ) Chwedoruk Grzegorz,
4 ) Daniel Magdalena,
5 ) Gryczka Robert,
6 ) Ignaciuk Roman,
7 ) Koc Andrzej,
8 ) Niedziółka Henryk,
9 ) Nowak Maciej,
10 ) Orzełowska Iwona,
11 ) Polak Monika,
12 ) Puzia Marlena,
13 ) Skup Hanna,
14 ) Sochacka Anna,
15 ) Sosnowska Marta,

16 ) Staręga Grzegorz - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych (13 za/2 prz./8 wstrz.),
17 ) Szczepanik Robert,

18 ) Tomasz Araszkiewicz,

19 ) Mariusz Dobijański.

Komisja Finansów:

1 ) Araszkiewicz Tomasz,
2 ) Cabaj Janusz,
3 ) Chaberski Krzysztof,
4 ) Chojecki Robert,
5 ) Chwedoruk Grzegorz,
6 ) Gryczka Robert,
7 ) Ignaciuk Roman,
8 ) Karaś Piotr,
9 ) Koc Andrzej,
10 ) Myszkowski Jerzy,
11 ) Niedziółka Henryk,
12 ) Nowak Maciej,
13 ) Polak Monika,
14 ) Puzia Marlena,
15 ) Skup Hanna,
16 ) Sochacka Anna,

17 ) Sosnowska Marta - Przewodnicząca Komisji Finansów (12 za/4 prz./7 wstrz.),
18 ) Szczepanik Robert,

19 ) Mariusz Dobijański,

20 ) Iwona Orzełowska,

21 ) Grzegorz Staręga,

22 ) Teresa Sikorska.

Komisja Kultury i Sportu:

1 ) Araszkiewicz Tomasz,
2 ) Chaberski Krzysztof,
3 ) Chojecki Robert,
4 ) Chwedoruk Grzegorz,
5 ) Daniel Magdalena,
6 ) Dobijański Mariusz,
7 ) Gryczka Robert,
8 ) Ignaciuk Roman,
9 ) Karaś Piotr,
10 ) Koc Andrzej,
11 ) Myszkowski Jerzy,
12 ) Niedziółka Henryk,
13 ) Nowak Maciej,

14 ) Orzełowska Iwona - Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu (12 za/6 prz./5 wstrz.),
15 ) Polak Monika,
16 ) Puzia Marlena,
17 ) Skup Hanna,
18 ) Sochacka Anna,
19 ) Staręga Grzegorz,
20 ) Szczepanik Robert.

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu

Jedenastu radnych zagłosowało za emisją obligacji komunalnych (8 osób się wstrzymało, nikt nie był przeciwko), jeszcze w 2018 roku. Tym samym Miasto Siedlce wyemituje 10.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 10.000.000 zł.

Skarbnik Kazimierz Paryła wyjaśnił, iż jest to spowodowane niezrealizowaniem dochodów majątkowych - konkretnie brakiem nabywcy na działkę miejską przy hotelu "Hetman". Wydatki związane z realizacją tegorocznych inwestycji były częściowo pokryte z kredytu w rachunku bieżącym Miasta. Brak nabywcy na oferowaną w przetargu działkę miejską spowodował konieczność pokrycia powstałego deficytu innymi instrumentami finansowymi.  

Stosownie do punktu dot. emisji obligacji, radni zaakceptowali bez uwag nowelizację tegorocznego planu dochodów i wydatków oraz podjęli uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok.

Treść uchwały dot. emisji obligacji poniżej w pliku pdf.

Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta

Radni jednogłośnie (23 głosy "za") zaaprobowali wynagrodzenie miesięczne Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 5.000 zł.,
2) dodatek funkcyjny w kwocie - 2.100 zł.,
3) dodatek specjalny w kwocie - 2.840 zł.,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - 1.000 zł.,

W uchwale nt. temat dodano składniki tj.: nagrodę jubileuszową i tzw. trzynastkę. Jest to wynagrodzenie w tej samej wysokości, jakie przysługiwało poprzedniemu prezydentowi - Wojciechowi Kudelskiemu.

Miesięczne wynagrodzenie w łącznej wysokości 10.940 zł. dla p. Andrzeja Sitnika składać się będzie finalnie (od dnia 23 listopada 2018 r.) z następujących składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego w kwocie co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % (łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) oraz z dodatku za wieloletnią pracę.

Powyższe wynagrodzenie ustalono w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ponadto zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych maksymalne wynagrodzenie Prezydenta miasta nie może przekroczyć w okresie miesiąca 7-krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw

Kolejna, III sesja odbędzie się najprawdopodobniej 28 grudnia.

Przebieg II sesji z 29.11.2018 tutaj:

opr. JIC

Załączniki:

« Powrót