Aktualności

02-10-2018

Działki miejskie na sprzedaż

Działki miejskie na sprzedaż

Miasto Siedlce wystawia na sprzedaż dwie atrakcyjne położone działki: przy nowo wybudowanym Centrum Przesiadkowym i przy markecie "Topaz" na ul. Warszawskiej. "Zielone światło" dla transakcji dała Rada Miasta 11 czerwca podczas 51. posiedzenia radnych.

Pierwsza nieruchomość do sprzedaży położona jest przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego (dawniej Składowa), obręb 121, nr 1/167 i nr 1/168 o powierzchni łącznej 0,7674 ha. Działki sprzedawane będą łącznie.

• Księga wieczysta Nr SI1S/00103960/9.
Cena wywoławcza: 4.700.000 zł (słownie złotych: cztery miliony siedemset tysięcy); wadium: 500.000 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy); minimalne postąpienie: 47.000 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 w sali 144 w dniu 11 października 2018 r. o godz. 10:00.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie natomiast ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Siedlce przedmiotowy teren przeznaczony jest pod tereny kolejowe zamknięte.

Na dzień dzisiejszy działka jest własnością Miasta Siedlce i nie stanowi już terenu zamkniętego.

Na przedmiotowych działkach możliwa jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami. Obszar realizacji zabudowy ograniczony jest od strony ulicy Pileckiego linią zabudowy w odległości ok. 8 m od krawędzi jezdni ul. Pileckiego oraz od strony północnej i wschodniej poprzez sąsiedztwo obszaru kolejowego. Możliwa powierzchnia zabudowy dla tego terenu to około 50% przy konieczności zaprojektowania powierzchni biologicznie czynnej min. 25% , a wysokości budynku do 42 m z zastosowaniem dachu płaskiego.

Wymagana ilość miejsc postojowych dla tego terenu według wskaźników: dla usług min. 20 miejsc postojowych/1000m2 powierzchni użytkowej oraz min. 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie, w tym 10% miejsc postojowych w formie stanowisk postojowych na powierzchni terenu.

Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się infrastruktura techniczna, która obsługuje budynek biurowy i budynek hali wachlarzowej przy ul. Zbrojnej 39 oraz jest niezbędna do funkcjonowania, znajdującej się w sąsiedztwie, linii kolejowej.

Dział III powołanej księgi wieczystej zawiera wpisy służebności przesyłu w związku z przebiegiem sieci przesyłowych przez teren przedmiotowej nieruchomości.

Na granicy przedmiotowych działek nr 1/167 i 1/168 z obrębu 121 znajduje się ogrodzenie, które stanowi własność PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych i ma zostać usunięte do 30 października 2018 r.

Na nieruchomości znajdują się fundamenty i kanały rewizyjne, które pozostały po rozbiórce, znajdujących się na niej, obiektów.

mapka z działką przy ul. Pileckiego

 

Druga działka do sprzedaży położona jest przy ul. Warszawskiej.

• ULICA WARSZAWSKA działka nr 2/65 z obrębu 82 o powierzchni 1,6409 ha,
• Księga wieczysta Nr SI1S/00010055/3.
Cena wywoławcza: 9.800.000 zł (słownie zł: dziewięć milionów osiemset tysięcy);
• Wadium: 1.000.000 zł (słownie zł: jeden milion);
• Minimalne postąpienie: 98.000 zł (słownie z: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 w sali 144 w dniu 25 października 2018 r. o godz. 10:00.

Przedmiotowa działka położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Doliny Muchawki, zgodnie z którym przedmiotowa działka przeznaczona jest pod teren rekreacyjno – sportowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 2UR i w nieznacznej części pod teren infrastruktury technicznej podczyszczalni ścieków deszczowych, oznaczony na rysunku planu symbolem 1PD. Na terenach tych obowiązuje wyłączenie z zabudowy na całej powierzchni.

Przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru „Siedlecko – Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”.

Zgodnie natomiast ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Siedlce dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa działka, przyjęto kierunek zagospodarowania przestrzennego określony jako większe tereny i koncentracja usług – obszar rozmieszczenia obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto przedmiotowy obszar objęty jest uchwałą Rady Miasta Siedlce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach zgodnie z którą dla przedmiotowej działki przyjęto przeznaczenie terenu usług i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, oznaczone w projekcie planu symbolem 1.1U/UC.

Przez teren przedmiotowej działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej (środkiem działki), kanalizacji deszczowej i znajduje się na niej słup energetyczny. W związku z przebiegiem wymienionej sieci kanalizacji sanitarnej wpisano w dziele III księgi wieczystej Nr SI1S/00010055/3, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ograniczone prawo rzeczowe.

mapka z działką przy ul. Warszawskiej

 

« Powrót