Aktualności

27-08-2018

UM przyjmuje wnioski o stypendia

UM przyjmuje wnioski o stypendia

Prezydent Miasta Siedlce informuje, że do 1 października osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz uczniowie posiadający szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, zamieszkali w Siedlcach, mogą ubiegać się o stypendium na 2019 rok (roczne i na I półrocze). 

Prezydent Miasta działa na mocy Uchwały Nr XXXVI/588/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
- dane osobowe wnioskującego,
- informacje o dorobku twórczym, artystycznym, popularyzatorskim, konserwatorskim, naukowym lub innym,
- program stypendium - plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin zakończenia pracy,
- informacje o programie stypendium – temat, szczegółowy opis, harmonogram prac, preliminarz, cele, deklarację ewentualnych współorganizatorów, formę oraz termin zakończenia stypendium.

O przyznanie stypendiów na 2019 rok mogą się również ubiegać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, posiadających szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, zamieszkali na terenie miasta Siedlce (Uchwała Nr XIII/186/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2003 roku (ze zm.).

Kandydatury uczniów zgłasza dyrektor szkoły na wniosek:
- nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy,
- samorządu uczniowskiego,
- rady pedagogicznej,
- rady rodziców,
-organizacji działających na terenie szkoły,
- instytucji kultury i sztuki,
- rodziców lub opiekunów prawnych ucznia,
- innych instytucji i organizacji.

Zgłoszenie ucznia powinno zawierać:
- dane osobowe ucznia,
- nazwa i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza uczeń,
- uzasadnienie wniosku,
- program stypendium – plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin
zakończenia pracy.

Warunkiem otrzymania stypendium przez ucznia (oprócz ww. danych) jest posiadanie przez niego i złożenie łącznie z wnioskiem:
- udokumentowanej oceny z zachowania w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych bardzo dobrej lub wzorowej,
- udokumentowanej średniej ocen w ciągu dwóch ostatnich lat m.in. 4,0 (nie stosuje się dla uczniów klas I-III),
- udokumentowanych osiągnięć z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury
i ochrony dóbr kultury na terenie miasta Siedlce.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do dnia 1 października 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2. Wnioski i informacje można otrzymać w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki (pok. 112), tel. 25 794 37 95, Urząd Miasta w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2.

Są również dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Wniosek stypendialny poniżej.

 

źr.


 

 

Załączniki:

« Powrót