Aktualności

25-05-2018

Będzie alkohol nad zalewem i remonty ulic

Będzie alkohol nad zalewem i remonty ulic

Jest nowy wiceprzewodniczący Rady, ale i zgoda na legalne spożywanie alkoholu nad zalewem TYLKO (!) w jednym miejscu. Będą remonty kolejnych ulic w Mieście, a 29 czerwca oddany zostanie do użytku tunel oraz obwodnica śródmiejska. Nad zalewem pojawi się też kamera monitorująca spokój i bezpieczeństwo.

Nowym wiceprzewodniczącym siedleckiej Rady Miasta został Robert Chojecki. Radni postanowili, że jedynym miejscem, gdzie można legalnie spożywać alkohol nad zalewem będzie teren przy zagajniku przy ul. Mazowieckiej, popularne stoły grillowe przy lasku, niedaleko stanicy. Jest już termin oddania do użytku Mieszkańcom i kierowcom tunelu i obwodnicy – to 29 czerwca. Mniej więcej do tego też czasu nad zalewem „przy parkingu” pojawi się kamera monitorująca spokój bezpieczeństwo. Wiadomo już, że Miasto pozyskało pieniądze na remont ul. Monte Cassino i pozostałego odcina Łukowskiej oraz budowę ul. Myśliwskiej.

Początek sesji 25 maja przyniósł nieco emocji związanych z wyborem nowego wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Grupa radnych PiS zgłosiła na wakujące od dawna stanowisko b. radnego PO – Roberta Chojeckiego. Choć sam wybór był formalnością (13 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące, 5 obecnych na Sali radnych nie głosowało), to sam proces wyboru trzeba było powtórzyć, bo radnego Dobijańskiego zwyczajnie nie wywołano do oddania głosu.

 

Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie miasta Siedlce.

Wspomniana uchwała, zainicjowana przez Prezydenta Miasta, w pierwotnej wersji przyzwalała na legalne spożywanie alkoholu przy wszystkich tzw. stołach grillowych nad zalewem. Po burzliwych dyskusjach, zarówno podczas kwietniowych i majowych Komisjach Rady, magistrat zdecydował się na wersję kompromisową, choć przy wielu głosach radnych pragnących utrzymania zakazu „picia nad zalewem”. Wg radnego Krzysztofa Majchrzaka zgoda na alkohol to próba „uporządkowania” sytuacji, ale wg radnego Mariusza Dobijańskiego to „zamiatanie problemu picia nad zalewem pod dywan i przyzwolenie na tworzenie miejsca bez kontroli, stwarzającego dodatkowe problemy”.

– Fikcja to w tej chwili obowiązuje na całym terenie nad zalewem, bo pomimo zakazu ludzie spożywają alkohol. – uzasadniał nowy wiceprzewodniczący Rady. – Nasza uchwała powinna uporządkować ten temat. Spożywanie alkoholu jest tam normalnym zjawiskiem. Ponadto, nie czyńmy z Siedlczan osób patologicznych, nie umiejących zachowywać się odpowiedzialnie. Poza tym komendant policji obiecuje, że w wakacje będzie tam stały patrol funkcjonariuszy. - argumentował radny Chojecki.

Teren i stoły grillowe „pod laskiem” od ul. Mazowieckiej, gdzie WYŁĄCZNIE TYLKO TAM LEGALNIE będzie można spożywać alkohol nad zalewem, to obszar o pow. 5350 m2. – Wiemy, że od dłuższego czasu na parkingu przy Okrężnej, jest głośno i niespokojnie. Ustawa o zakazie spożywania alkoholu jest nad zalewem notorycznie łamana, ale nie jesteśmy w stanie wyegzekwować prawa na całym terenie. – odniósł się na koniec dyskusji prezydent Wojciech Kudelski. - Nie ma pewnie idealnego rozwiązania, ale nasza propozycja jest próbą kompromisu. Spróbujmy, może to uporządkuje sytuację i będzie wychowawcze. Prezydent uzasadniał, iż wybór miejsca nie jest przypadkowy. – Miejsce, które wskazujemy jest oddalone od zabudowań mieszkańców, jest niedaleko Cichej Stanicy. Odsunięte jest od lustra wody, od ścieżki spacerowej.

Niewykluczone, że jeśli inicjatywa spotka się z pozytywnym odbiorem wypoczywających oraz jak będzie tam spokojnie i bezpiecznie, to Miasto doposaży teren i urządzenia. Spośród 22 radnych, którzy głosowali 13. poparło uchwałę, 8 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

 

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Siedlce w 2017 roku. Sprawozdania z działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego, PWiK, MPK, ZUO, Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.

Pierwszym ze sprawozdań, z którymi zapoznali się radni była Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Siedlce w 2017 roku. Wg Joanny Like – Powiatowej Inspektor Sanitarnej, sytuacja w Mieście pod tym względem jest poprawna. Co roku notowana jest poprawa warunków sanitarnych. Jako stabilną, z trendem spadkowym, można określić sytuację w zakresie zachorowań na WZW typ B i C. Udało się również zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażenia WZW typ A (1 przypadek w 2017 r.), dzięki szybkiej reakcji nadzoru epidemiologicznego. Sytuacja w zakresie zakażeń HIV i choroby AIDS jest również dosyć stabilna (od 2013 r. ogółem 9 nowo wykrytych zakażeń HIV, w tym 1 w 2017 r.). Tendencję wzrostową obserwujemy w zakresie zachorowań na krztusiec i boreliozę. W przypadku tej pierwszej choroby, jako przyczynę podaje się zjawisko spadku odporności poszczepiennej po upływie 5-7 lat. Wzrost liczby przypadków boreliozy niewątpliwie związany jest z większą wykrywalnością choroby, znajomością jej objawów wśród pacjentów i korelacją z narażeniem na ukąszenia przez kleszcze.

Sprawozdania z działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego, PWiK, MPK, ZUO, Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Agencji Rozwoju Miasta Siedlce zostały zaakceptowane bez dyskusji.

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

W 2017 roku, 72 podmioty organizacji pozarządowych otrzymały na swoje 172 zrealizowane projekty z budżetu Miasta kwotę 11 mln 431 tys. 818,53 zł. Najwięcej, bo 2 mln 291.077,25 zł. przekazano Wiosce Dziecięcej SOS. Całą kwotę w minionym roku rozdysponowano poprzez otwarte konkursy, poprzez tzw. małe granty (poza konkursami) oraz na szkolenie i współzawodnictwo sportowe.

W październiku 2017 roku radni przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. W 2018 roku siedleckie organizacje i podmioty NGO na swoje zadania i projekty otrzymały z budżetu Miasta 13 mln 83 tys. zł.

Finansowo Miasto wspiera organizacje pozarządowe w 13 z 39 możliwych obszarów zadań. Samorząd przyznawał głównie dotacje oraz kupował organizację wielu usług: sportowych, kulturalnych, opiekuńczych, itp. Wykaz podmiotów organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje z budżetu Miasta w 2017 roku poniżej w załączniku.

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.

Radni zgodzili się aby, osoby które ukończyły 70 rok życia z terenu gmin: Siedlce, Mokobody, Suchożebry, Wiśniew, Skórzec, Kotuń, Zbuczyn i Mordy, były uprawione do bezpłatnych przejazdów siedleckim MPK (ulga 100%) na liniach komunikacyjnych w II i III strefie biletowej. Ulgi dofinansowywały będą gminne samorządy. Dotychczas ci pasażerowie posiadali prawo do ulgi 25% w w/w strefach. Wniosek zgłosił Wójt Gminy Siedlce, a został on poparty przez Wójtów Gmin: Mokobody, Suchożebry, Wiśniew, Skórzec, Kotuń, Zbuczyn i Burmistrza
Miasta i Gminy Mordy.

 

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów.

„Symulacja organizacji szkół podstawowych w kolejnych latach 2017 – 2021” wykazała, że sześcioklasowe szkoły podstawowe funkcjonujące w poprzednim stanie prawnym czekało znaczne pogorszenie warunków kształcenia na II etapie edukacyjnym (klasy IV – VIII). Nawet adaptacja pomieszczeń do nauki przeznaczonych wcześniej na kształcenie zintegrowane (klasy I – III) nie rozwiązałaby problemu. Stąd też od początku wprowadzania reformy edukacji wskazywano na możliwe rozwiązania dot. migracji uczniów lub oddziałów pomiędzy szkołami z wykorzystaniem pomieszczeń do nauki zwalnianych w wyniku wygaszania gimnazjów.

W Siedlcach proces ten został zaplanowany i rozłożony w czasie. Będzie obejmował tylko lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020. Założono, że od 1 września 2019 roku wszystkie szkoły podstawowe powstałe z przekształcenia gimnazjów będą funkcjonowały w pełnej strukturze organizacyjnej. Prezydent Miasta Siedlce już w ubiegłym roku postanowił, że w pierwszej kolejności wszystkie informacje i proponowane rozwiązania będą przedstawione przez dyrektorów szkół rodzicom uczniów, którzy przecież sami będą podejmować decyzje w zakresie wyboru szkoły (np. z racji bliższej odległości z domu do szkoły, lepszych warunków kształcenia, np. ze względu na liczebność oddziału czy zmianowość).

W tym roku szkolnym termin składania wniosków przez rodziców w sprawie przeniesienia uczniów do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce, powstałych z przekształcenia publicznych gimnazjów został określony na dzień 9 kwietnia 2018 r. Z analizy złożonych wniosków (według stanu z dnia 12.05.2018 r.) wynika, że z woli rodziców do klasy IV szkół podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, zostanie przeniesionych 194 uczniów, a do klasy VI odpowiednio 114 uczniów. Uczniowie zostaną przeniesieni do wskazanych szkół decyzjami ich dyrektorów z dniem 1 września 2018 roku.

Pozostaje do przeniesienia minimum 138 uczniów do klasy III i minimum 61 uczniów do klasy VI. Gdyby do tego nie doszło, szkołom podstawowym powstałym z przekształcenia gimnazjów groziłaby częściowa likwidacja zakładu pracy, z negatywnymi skutkami w sferze zatrudnienia i koniecznością wypłaty odpraw zwalnianym pracownikom. Pojawiłyby się też wolne i niewykorzystane pomieszczenia do nauki, podczas gdy w pozostałych szkołach podstawowych dzieci zmuszone byłyby uczyć się po południu, ze względu na zwiększenie liczby oddziałów.

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2018-2035. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta dotyczą m.in. zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 3.257.204,69 zł, która wynika głównie z pozyskania przez Miasto dodatkowych środków na inwestycje w ramach dotacji i umów o partnerstwie oraz przewidywanych wyższych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Miasto pozyskało środki na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Myśliwskiej (569.265,00 zł – w ramach umowy o partnerstwie); na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Łukowskiej (374.181,00 zł - w ramach umowy o partnerstwie); na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5405W ulicy Monte Cassino w Siedlcach na odcinku od km 0+075 do km 0+365,56" (500.000,00 zł - środki z budżetu Państwa); na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 5407W (ulicy Łukowskiej) w Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej" (1.315.313,00 zł - środki z budżetu Państwa).

Po stronie wydatków o kwotę 3.257.204,69 zł zwiększono środki, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na: budowę ulicy Myśliwskiej (569.265,00 zł); pokrycie kosztów niekwalifikowalnych związanych z budową „Centrum Przesiadkowego” (831.515,38 zł); rozbudowę ulicy Łukowskiej na odcinku od ul. Południowe do ulicy Radzyńskiej (2.196.900,00 zł) oraz na przebudowę ulicy Monte Cassino na odcinku od ronda Marii Curie-Skłodowskiej do ulicy Okrężnej (1.251.000,00 zł).

Przyjęte uchwały aktualizują również plan dochodów i wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miasta, dotyczącym m.in. oświaty (zmiany w kwotach dotacji) czy też realizacji zadań w ramach porozumień z administracją rządową i innymi jednostkami samorządu (pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych i za osoby korzystające z pomocy społecznej w Siedlcach).


aut. JiC;

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

Załączniki:

« Powrót