Aktualności

17-04-2018

48. Sesja Rady Miasta

48. Sesja Rady Miasta

Tylko dwoma punktami obrad zajęli się podczas sesji Rady Miasta 17 kwietnia siedleccy radni. Uchwalono podział Miasta na obwody głosowania w najbliższych wyborach samorządowych i doprecyzowano uchwałę dot. budżetu obywatelskiego Miasta na rok 2019.

 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Siedlce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

23 marca radni na 47. posiedzeniu Rady podjęli uchwałę w sprawie podziału miasta Siedlce na okręgi wyborcze, ustalili ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu. 17 kwietnia z kolei określono liczbę i zasięg komisji obwodowych w poszczególnych okręgach głosowania.

17 kwietnia podzielono Siedlce na 38 obwodów głosowania w 4 okręgach (patrz załącznik). Dokładnie 50% - tj. 19 komisji obwodowych, dostosowanych jest do głosowania przez niepełnosprawnych, jaki do głosowania korespondencyjnego.

Zmiany w obwodach głosowania spowodowane są zmianą granic okręgów wyborczych, zmianą liczby mieszkańców w obwodach ale również koniecznością dopisania nowo powstałych ulic, zmianą nazw ulic oraz zmianą nazw placówek oświatowych, w których siedziby mają obwodowe komisje wyborcze.

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym. Zgodnie z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców. Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Nie zawsze jest to możliwe ponieważ na niektórych obszarach miasta brak jest odpowiednich lokali. Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego, poprzez wyznaczenie odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. W każdej gminie co najmniej 1/2 lokali obwodowych komisji wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wobec wymagań ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), Rada Miasta skorygowała 23 marca granice okręgów wyborczych w Mieście. To była ostatnia taka decyzja Rady, ponieważ kompetencje te przejdą w kolejnych wyborach na Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych.

Uwzględniając liczbę mieszkańców oraz liczbę wyborców Siedlcach, jak też chcąc zapewnić ich równomierną liczbę przedstawicieli w Radzie, przy wyrównanej liczbie mieszkańców w okręgach, Rada przyjęła wówczas rozwiązania, które powodują konieczność zwiększenia terytorialnego okręgu nr 1. Powodem jest obserwowana w ostatnich latach tendencja spadkowa liczby jego mieszkańców. Analiza liczby mieszkańców w pozostałych okręgach pokazuje natomiast, że w okręgach nr 3 i 4 liczba mieszkańców rośnie, co jest wynikiem powstających tamtym rejonie nowych osiedli mieszkaniowych.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz wychodząc z założenia, że granice okręgów powinny przebiegać po liniach ulic, tak by były bardziej zwarte i wyrównane, przyjęto 23 marca zmiany tj,:
1) zwiększenie obszaru okręgu nr 1 poprzez:
a) poprowadzenie granicy okręgu wzdłuż „karieru”, przenosząc do okręgu 1 część ulicy Warszawskiej z okręgu 4,
b) włączenie do okręgu części obwodu 4 i 6 z ulicą Popiełuszki i częścią ulicy Sokołowskiej na odcinku do ulicy Popiełuszki;
c) włączenie części ulicy Floriańskiej do skrzyżowania z ul. 3 maja.
2) zmniejszenie obszaru okręgu nr 3 poprzez:
a) przeniesienie bloków przy ul. Monte Cassino 33, 35 i 37 do okręgu 4,
b) granicę z okręgiem nr 4 poprowadzić wzdłuż ulicy Partyzantów przenosząc parzyste numery do okręgu 4, a w okręgu 3 zostawić numery nieparzyste,
3) granicę pomiędzy okręgami 2 i 4 poprowadzić wzdłuż ulicy Chrobrego.

Reasumując: w najbliższych wyborach samorządowych na jesieni 2018 roku nadal będziemy wybierać 23 radnych w 4 okręgach. W okręgu nr 1 17.791 mieszkańców wybierze 6 radnych; w okręgu nr 2 - 19.029 osób dokona wyboru 6 radnych; w okręgu nr 3 17.257 mieszkańców zrobi to samo w stosunku do 5 radnych i w okręgu nr 4: 20.009 mieszkańców wybierze 6 radnych.

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/510/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu Miasta Siedlce na rok 2019.

Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019 zawierały omyłki pisarskie dotyczące terminów; tj. terminu składania wniosków przez pomysłodawców i terminów spotkań z mieszkańcami Okręgów Konsultacyjnych. Radni usunęli błędy i zaakceptowali nowe terminy, określone następująco:

- składanie wniosków przez Mieszkańców wydłużono do 29 maja 2018 roku,

- spotkania z mieszkańcami nt. zgłoszonych pomysłów odbędą się nie później niż w czerwcu 2018 roku.

Zmianie z 31 na 14 dni uległ okres przeznaczony na merytoryczną weryfikację i zaopiniowanie złożonych wniosków przez Urząd Miasta.

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

Załączniki:

« Powrót