Aktualności

29-03-2018

Miasto Przyjazne Nauce

Miasto Przyjazne Nauce

Blisko 400 stypendiów przyznał Prezydent Wojciech Kudelski siedleckim uczniom za ich wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Stypendia Prezydenta Miasta mają za zadanie wspieranie w rozwoju uczniów zdolnych, mogących poszczycić się osiągnięciami naukowymi i artystycznymi lub wynikami sportowymi, na szczeblu regionalnym, wojewódzkim (stypendium II stopnia) oraz ponadwojewódzkim bądź międzynarodowym (stypendium I stopnia).

Wyróżnienie otrzymują uczniowie szkół podstawowych (z wyłączeniem klas I-III), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do ukończenia 25. roku życia, będący mieszkańcami Siedlec. Stypendia, mające motywować i dawać podstawę finansową do nauki, przyznawane są raz w semestrze na wniosek dyrektora szkoły, przy pisemnej zgodzie rodziców ucznia. Stypendium I stopnia to gratyfikacja finansowa w wysokości 500 złotych, zaś II stopnia w wysokości 300 złotych.

Komisja stypendialna, w skład której wchodzą radni Rady Miasta Siedlce: Stefan Somla i Arkadiusz Mazurkiewicz, pracownicy samorządowi: Sławomir Kurpiewski – przewodniczący komisji oraz Katarzyna Kozioł, zarekomendowała w ostatnim czasie Prezydentowi przyznanie 246 stypendiów I stopnia oraz 151 stypendiów II stopnia. Jedynie 2 wnioski ze względów formalnych nie uzyskały aprobaty komisji. Dyrektorzy szkół złożyli aż 399 wniosków do przyznanie uczniom stypendiów Prezydenta Miasta Siedlce za wyniki i osiągnięcia osiągnięte w I semestrze roku szkolnego 2017/2018. Suma przeznaczona z budżetu Miasta na stypendia w tym semestrze to kwota 168 tys. 300 złotych.

Prezydent Miasta Siedlce tradycyjnie już skierował listy gratulacyjne do rodziców stypendystów. Listy zostały przekazane na ręce dyrektorów szkół i zostaną przekazane rodzicom uczniów na terenie szkół.

Listy nagrodzonych zawierają załączniki poniżej.

 

List gratulacyjny dla Rodziców

ucznia Szkoły Podstawowej w Siedlcach

Pragnę serdecznie Państwu pogratulować i złożyć wyrazy uznania w związku z dołączeniem przez Państwa córki/syna do grona nagrodzonych Stypendium I stopnia Prezydenta Miasta Siedlce przyznanego za I semestr roku szkolnego 2017/2018 w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Siedlce.

Osiągnięcia Państwa dziecka są powodem do dumy i zadowolenia. Mam nadzieję, że otrzymane stypendium stanie się inspiracją do podejmowania najtrudniejszych wyzwań oraz motywacją na drodze dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Jest ono wyrazem uznania dla wytrwałości, poświęcenia i pracowitości. Liczę, że pozwoli na zrealizowanie planów edukacyjnych i stanie się motywacją do osiągania celów i zamierzeń. Wyróżnienie dla Państwa dziecka jest Waszym wspólnym, zasłużonym sukcesem.

Życzę Państwu, by następne lata przyniosły wiele powodów do zadowolenia i satysfakcji z osiągnięć dziecka na kolejnych etapach edukacji szkolnej i w przyszłej karierze zawodowej.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta Siedlce

Wojciech Kudelski
 

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

Załączniki:

« Powrót