Aktualności

06-03-2018

Masz w głowie olej, idź na kolej

Masz w głowie olej, idź na kolej

Popularna "Kolejówka" od nowego roku szkolnego otworzy dwie nowe klasy technikum, kształcące młodzież na potrzeby PKP InterCity i PKP Polskich Linii Kolejowych. To kolejne osiągnięcia samorządu Miasta w rozwijaniu szkolnictwa zawodowego.

Umowę dot. utworzenia 2. klas na poziomie technikum, liczących po 15. uczniów od września 2018 roku, w zawodach: Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz Technik elektroenergetyk transportu szynowego, podpisały: Alina Brochocka - dyrektor ZSP nr 6, prezydent Wojciech Kudelski oraz przedstawiciele patronów klas: w imieniu PKP InterCity - dyrektor Ewa Gruszka i Andrzej Kmiecik, reprezentujący PKP PLK. Tak więc do 2. zawodów, w jakich szkoła już kształci "kolejarski" narybek:  Technik transportu kolejowego i  Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych dojdą dwa kolejne.

Finalne ustalenia dot. otwarcia obu kierunków zapadły w grudniu 2017 roku, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Siedlce, oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Prezydent Miasta Wojciech Kudelski dziękując patronom klas i dyrekcji szkoły, odniósł się do aktualnego trendu odbudowy szkół zawodowych i kształcenia dualnego, obserwowanego od pewnego czasu w polskim szkolnictwie i promowanego przez zarządzających edukacją. - Siedleckie szkolnictwo zawodowe nigdy nie miało się źle. Dzięki wsparciu samorządu oraz zaangażowaniu i mądrości dyrektorów szkół, nasze szkoły zawodowe nie poszły w zapomnienie w latach 90. tych XX wieku. To dlatego jest nam wszystkim teraz łatwiej tworzyć nowa ofertę w szkołach zawodowych, dzięki czemu młodzież szybciej uzyskuje pracę po zakończeniu nauki. Prezydent dodał, że zainteresowanie pracą na kolei jest też pochodną kondycji firmy i szkoły. Dodał przy tym, że nie tylko w tej dziedzinie Miasto doskonale współpracuje z kolejarzami. - Od dłuższego czasu wspólnie z PLK-ą budujemy i inwestujemy na terenach kolejowych i pokolejowych, czego przykładem są tunel pod torami i Centrum Przesiadkowe. Chciałbym jednak przede wszystkim serdecznie podziękować dyrekcjom PKP InterCity i PKP PLK za decyzje patronowania klasom i oferowane młodym wsparcie i zapewnienie im możliwości zatrudnienia po okresie nauki.

Dyrektor Ewa Gruszka - nota bene absolwentka siedleckiej "Kolejówki" - doceniając wagę podpisywanej umowy, dookreśliła "profil" pożądanego przez jej firmę pracownika. Podała przykład osoby, która aplikowała do kierowanego przez nią Zakładu Centralnego PKP InterCity. - To, co charakteryzowało tę osobę, to pasja i radość, jak również chęć pracy na tym stanowisku. Do tego powinniśmy dążyć, by na kolej trafiali ludzie mający wiedzę i wiedzący, na czym polega praca na poszczególnych stanowiskach. Na takich pracowników, profesjonalnie wykształconych, liczymy - powiedziała zwracając się do obecnych uczniów klasy o profilu kolejowym.

Dyrektor Andrzej Kmiecik, szef Zakładu Linii Kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych w Siedlcach, jednego z patronów klasy potwierdza, że "wymiana kadr" na kolei jest wymogiem cywilizacyjnym i pokoleniowym. - Teraz zarządzający ruchem kolejowym, czy automatyką na na kolei kolejarz, musi czytać kilkanaście ekranów komputerowych. Zaczyna brakować specjalistów, wielu ma po 50 i więcej lat. 

Kształcenie praktyczne w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym odbywać się będzie w pracowniach i warsztatach szkolnych oraz w zakładach partnerów klas, będących potencjalnym miejscem zatrudnienia absolwentów. Szkoła zorganizuje praktyki zawodowe u partnerów, zapewniających rzeczywiste i właściwe dla nauczanego zawodu warunki pracy, w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego to 1350 godzin.

Jeśli chodzi o zawód technika elektroenergetyka transportu szynowego to szkoła zorganizuje praktyki zawodowe u partnera w podobnych, rzeczywistych warunkach w wymiarze 8 tygodni (320 godzin). Minimalną liczba godzin kształcenia zawodowego ma wynosić 1190 godzin.

 

Kogo kształcimy?
 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót

Galeria