Aktualności

31-01-2018

Rada bez wiceprzewodniczącego

Rada bez wiceprzewodniczącego

Wiceprezydent Miasta Piotr Niewiadomski został oficjalnie przedstawiony i powitany, a wiceprzewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś pożegnał się ze swoją funkcją podczas 45. w tej kadencji sesji radnych, 31 stycznia. Radni przyjęli kilka istotnych dla pracy samorządu uchwał.

 

Powitanie zastępcy

Prezydent Wojciech Kudelski oficjalnie przedstawił Radzie swojego nowego zastępcę Piotra Niewiadomskiego. - Pan inżynier Niewiadomski w zakresie swoich obowiązków będzie miał te wszystkie obszary życia Miasta, którymi zajmował się jego poprzednik - oznajmił na wstępie sesji gospodarz Miasta.

- Przychodzi Pan w bardzo ważnym dla Miasta momencie; 2. kluczowe inwestycje są realizowane, a 2. inne niedługo zaczną być realizowane - powitał Piotra Niewiadomskiego, szef Komisji Rewizyjnej Jerzy Myszkowski. - Nie wszystko będzie się układało gładziutko, ale w chwilach trudnych polecamy Pana patronowi Miasta, Św. Stanisławowi. - Życzymy dobrej współpracy, satysfakcji i sukcesów. Rada Miasta na pewno będzie Pana wspierała - zapewnił z kolei Henryk Niedziółka.

Wiceprzewodniczący z PO odwołany

Chwilę później Jerzy Myszkowski na wniosek 13 radnych wniósł o wprowadzenie do porządku obrad punktu odwołującego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotra Karasia. Po wprowadzeniu go, motywy radnych i projekt uchwały Rady radny Myszkowski uzasadnił następująco: - Stanowisko wiceprzewodniczącego nie jest związane z realną władzą, czy uprawnieniami, ale jest zaszczytne i honorowe w samorządzie lokalnym. Nie może go sprawować osoba, która jest przeciwna wszystkim pozytywnym zmianom i poczynaniom naszej Rady dla lokalnej społeczności - argumentował Jerzy Myszkowski. - Nie wynika to (taka postawa wiceprzewodniczącego Karasia - przyp.aut) z poglądów wiceprzewodniczącego, ale ze stanowiska jego partii (PO - przyp.aut). W oparciu o pytania i sugestie naszych wyborców wnosimy o odwołanie wiceprzewodniczącego jako przedstawiciela ugrupowania, które jest destrukcyjne dla rozwoju Miasta. Dodatkowo przypomniał, iż np. w prezydium sejmiku i w zarządzie województwa mazowieckiego nie ma reprezentanta opozycji.

W reakcjach i wypowiedziach radni opozycji (PO) odnosili się głównie do sformułowania: "destrukcyjne ugrupowanie dla rozwoju Miasta". - Nie umawialiśmy się na początku tej kadencji, jak mamy głosować? Nie zawsze głosowałem przeciwko, bo np. za budżetem roku 2016 zagłosowałem "za" - argumentował Piotr Karaś, przed głosowaniem na swój temat. - Jako radny opozycji mam prawo do swoich poglądów.

W głosowaniu nad uchwałą nie wzięło udziału 5 radnych PO i 1 radny niezrzeszony (1 był nieobecny). Uchwałę przyjęto przy 13 głosach "za" i 3 głosach przeciwnych.

Polityka przestrzenna Miasta

Pierwszą, ważną dla pracy samorządu podjęta uchwałą była ta "w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Siedlce". W celu oceny aktualności studium dla Siedlec i planów miejscowych, prezydent dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania (w nawiązaniu do ustaleń studium). Uwzględnia przy tym decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wyniki analiz przekazywane są radzie miasta, co najmniej raz w czasie kadencji. Rada podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, biorąc pod uwagę w szczególności ich zgodność z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W obecnej kadencji Rada zleciła wykonanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Siedlce” Firmie BAAU Architektura Urbanistyka Sp. z o.o. w Warszawie. Analizie poddano Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz 38 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dokument uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Siedlcach, a samo opracowanie zostało przekazane Radzie do uchwalenia. W dokumencie m.in. potwierdza się potrzebę kontynuacji prac nad sporządzeniem nowego
dokumentu - tj. Studium. Zdezaktualizowane elementy Studium zostały zidentyfikowane i wskazane w ramach sporządzania nowej edycji dokumentu. Będą one przedmiotem dalszych prac.

Część miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w obszarze granic administracyjnych miasta Siedlce, została utrzymana w mocy. Aktualność planów miejscowych uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym generalnie jest pełna. Podjęta przez radnych uchwała jest wyrazem oceny, że rozwiązania planistyczne przyjęte w obowiązujących aktach kształtowania lokalnej polityki przestrzennej są w znacznej części adekwatne do istniejących
uwarunkowań przestrzennych i prawnych i umożliwiają prowadzenie spójnej polityki przestrzennej w mieście.

Termomodernizacja 2 szkół

Podjęcie uchwały było konieczne w celu zatwierdzenia zmian w Planie inwestycyjnym dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowej pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”.

Zmiany, polegające na dopisaniu nowych projektów o charakterze termomodernizacyjnym do II wiązki projektów, zostały zgłoszone przez: Miasto Siedlce, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach oraz Powiat Łosicki. Są one spowodowane zamiarem ubiegania się Siedlec o dotacje w ramach naboru wniosków o dofinansowanie (działanie 4.2. Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej). Zgodnie z harmonogramem nabór zostanie ogłoszony w lutym 2018 r.

Chodzi o projekt dot. Szkoły Podstawowej nr 2 na sumę ok. 2,5 mln zł. oraz Szkoły podstawowej nr 12 na ok. 4 mln zł. Miasto ma szansę uzyskać ok. 80% dofinansowania do każdego z projektów.

Inne zasady dot. udziałów i akcji

W związku z tym, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu - tj. np. określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji Miasta przez prezydenta - radni podczas styczniowej sesji ustalili uchwałą Rady zasady podobnych działań na przyszłość. Odpowiadają one praktycznym standardom utrwalonym w działaniu innych jednostek samorządu gminnego, mieszczą się w granicach kompetencji ustawowych i nie naruszają reguł przewidzianych normami obowiązującego prawa, w tym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej.

Dotychczas Rada Miasta podejmowała każdorazowo uchwałę dot. wnoszenia lub zbycia udziałów lub aportów i ich wysokości, podczas sesji. Teraz o większości podobnych spraw do wartości 1 mln zł. będzie decydował Prezydent Miasta, który też raz do roku przedstawi radnym sprawozdanie z wykonania w/w działań.

Większe dochody Miasta w 2018 roku

Radni podjęli też uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2018-2035 oraz w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok, zwiększając m.in. dochody oraz wydatki o kwotę 7.594.200,00 zł. Ponad dwa miliony siedemset tysięcy złotych przeznaczone zostanie na odbudowę gmachu IV LO im. Żółkiewskiego, a 4.379.056,26 zł. to wpływy wpływy ze sprzedaży działek - nieruchomości niezabudowanych położonych w kwartale ulic: Floriańska, Kilińskiego, Sienkiewicza, Pułaskiego.

 

Transmisję z obrad Rady 31 stycznia można zobaczyć tutaj:

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót