Aktualności

31-10-2017

Podatki bez zmian, pożyczka na inwestycje

Podatki bez zmian, pożyczka na inwestycje

Rada Miasta utrzymała niski poziom stawek podatków od nieruchomości i środków transportu na rok 2018. Zaciągnięta wskutek nieplanowanych wydatków inwestycyjnych i oświatowych pożyczka w wysokości 20 mln zł, sfinansuje inwestycje tj.: adaptację pomieszczeń na przedszkole w SP Nr 12, 3. etap obwodnicy, budowę tunelu, czy budowę ulicy Kosowskiej.

31 października radni debatowali podczas XLI Sesji Rady Miasta. Tak jak co miesiąc i tym razem blisko 7-godzinne obrady można było obserwować online w internecie.

Sesję rozpoczęło wspomnienie o zmarłej niedawno Hannie Kwoczyńskiej-Sygietyńskiej, Honorowej Obywatelce Miasta Siedlce, współodkrywczynią z Izabelą Galicką obrazu "Ekstaza Św. Franciszka" El Greca. O historyku sztuki, regionalistce, laureatce Aleksandrii, krótkie wspomnienie wygłosił dyr. Muzeum Diecezjalnego ks. Robert Mirończuk. Radni minutą ciszy uczcili Zmarłą.

Ostatnie ważne wydarzenia dziejące się w Mieście - tj. Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy oraz wizyta premier Beaty Szydło - stały się pretekstem do emisji filmu promocyjnego o naszym Mieście, który przyjęto oklaskami.

Informacja nt. stanu środowiska w mieście.

Autorem opracowania dot. jakości środowiska w Siedlcach jest Delegatura w Mińsku Mazowieckim Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska. Przedstawione w nim oceny są podsumowaniem badań, wyników i pomiarów z lat 2013-2016: powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu, gospodarki odpadami oraz pól elektromagnetycznych. Informacje te były na tyle pozytywne, że radni nie mieli uwag do analizy. Zdaniem samych autorów – WIOŚ, „świadczą o stosunkowo niewielkim zanieczyszczeniu środowiska na terenie Miasta Siedlce”.

Sukces mierzony etatami

 

Informacja nt. realizacji zadań oświatowych miasta Siedlce za rok szkolny 2016-2017 dała asumpt do generalnie pozytywnych ocen radnych nt. wdrożenia reformy oświaty w Mieście, ocenianych jako sukces.

W roku szkolnym 2016/2017 Miasto prowadziło aż 42 placówki będące jednostkami budżetowymi, w tym m.in.: 16 przedszkoli, 8 podstawówek, 7 gimnazjów, 6 techników, 9 liceów. To „armia” blisko 3,5 tysiąca nauczycieli. Uzupełniając dyskusję prezydent Wojciech Kudelski przypomniał, iż corocznie samorząd dokłada do siedleckiej oświaty blisko 30 mln zł. Otrzymywana od państwa subwencja oświatowa niedoszacowuje naszej oświaty i koszty jej ponoszenia spadają na samorząd. – Gdyby nie to, nasze Miasto przez okres mojej prezydencji wypracowałoby 300 mln. nadwyżki w budżecie i nie mielibyśmy żadnych długów. – uzasadniał prezydent Miasta. - Staramy się świadomie i konsekwentnie realizować strategię inwestowania i ubogacania Miasta oraz pomocy oświacie, gdyż jest ona naszym priorytetem. O zbyt niskiej w stosunku do potrzeb Siedlec subwencji oświatowej mówił m.in. radny Mariusz Dobijański. Potwierdził też dbałość władz Miasta o oświatę i widoczne jej dobre efekty: – Przez 8 ostatnich lat siedlczanie mogą być zadowoleni z tego, co zrobiliśmy dla oświaty. – powiedział. Pozytywna „jaskółka” dobrych zmian na przyszłość to przedstawiona przez naczelnika Wydziału Oświaty Sławomira Kurpiewskiego informacja, iż od 1 stycznia 2018 roku subwencja oświatowa dla Siedlec w wyniku reformy oświaty wzrośnie o ok. 4,5 mln zł.

Dobrze, że tak mało

Informacja nt. realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 cieszy, gdyż wg danych spada w Siedlcach liczba dzieci korzystających z dożywiania w szkołach (w 2014 – 109 osób, w 2015 – 103, 2016 – 90, w 2017 – tylko 54). Program finansuje budżet państwa. Teraz dyrektorzy szkół otrzymają jeszcze możliwość szybkiej interwencji, tzn. bez konieczności analiz i działań administracyjnych będą mogli wydać posiłek dzieciom, które mówią że są głodne lub dyrektorzy tak ocenią ich sytuację.

NGO dostaną więcej

Radni przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Projekt programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami został objęty konsultacjami społecznymi, a propozycja wykazu "zadań priorytetowych" została opracowana na podstawie projektowanych możliwości finansowych Miasta, dotychczasowych doświadczeń dot. zlecania zadań publicznych oraz wniosków złożonych przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce oraz siedleckie stowarzyszenia i fundacje. Do "zadań priorytetowych" przypisano konkretne działania i konkretne kwoty, które – sumaryczne – podwyższają wydatki Miasta w tym obszarze w stosunku roku 2017.

O alkoholu kreatywnie

Radni blisko 1,5 godziny dyskutowali zanim przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2018 roku. Program rozdysponowuje ponad 1,5 mln zł. dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, parających się działalnością dot. uzależnień. NGO dostaną z programu na projekty ok. 770 tys. zł. (podobnie jak w orku 2017). Dużym beneficjentem będzie Centrum Integracji Społecznej (ponad 427 tys. zł.), któremu Miasto refinansuje nakłady poniesione na adaptację społeczną Mieszkańców.

Część radnych zarzuca programowi brak kreatywności i stosowanie nieefektywnych narzędzi profilaktyki, bazowaniu jedynie na metodach informacyjno-edukacyjnych zamiast tych, które kształtują postawy i wartości (radni: Robert Chojecki, Mariusz Dobijański). Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Orzełowski zgłosił pragmatyczną propozycję, by zainteresowani posiadający pomysły na lepsze rozwiązania, przeprowadzili debatę nt. temat podczas jednej z najbliższych Komisji Zdrowia. O uzupełnienie programu nowymi pomysłami apelował też prezydent Wojciech Kudelski. Na konieczność docierania do młodych nowymi narzędziami, technologiami i metodami, tak by program stał się „kreatywny” mówiła też radna Magdalena Daniel. W dyskusji pojawił się wątek sygnalizujący możliwość zmniejszenia w przyszłości ilości punktów sprzedaży alkoholu w Mieście, gdyż jak podają statystyki: mniejsza lub większa ilość punktów nie powoduje zwiększenia spożycia, które jest na stałym poziomie od lat. Po wielu polemikach policja siedlecka otrzyma dodatkowe 16 tysięcy na zakup alkomatów i alkotestów, tak by Mieszkańcy Miasta mogli badać poziom stężenia alkoholu we krwi "w nagłej potrzebie".

Program gospodarki niskoemisyjnej

Uchwałą przyjęto do realizacji program „Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do 2020 roku”. Dokument zawiera aktualizację inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w Siedlcach, uwzględniającą instalacje Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach oraz instalacje Mostostalu Siedlce oraz planowane działania inwestycyjne tych spółek. Przyjęty przez Radę Miasta będzie niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 na realizację działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.

Zgoda dla programu

Radni wyrazili zgodę na zawarcie aneksu do „Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego”. W czerwcu 2017 roku Rada Miasta Siedlce podjęła taką uchwałę. Porozumienie ma na celu przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego na opracowanie, przetestowanie i zakup bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego. Prawo Zamówień Publicznych określa partnerstwo innowacyjne jako tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje,
a następnie zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług lub robót budowlanych. W myśl, proponowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju aneksu, Miasto Siedlce uzyskuje status współzamawiającego. NCBR uzasadniając konieczność zawarcia aneksu zapewnia, że Miasto Siedlce nie ponosi żadnych zobowiązań na etapie badawczo-rozwojowym, finansowanym w całości przez NCBR, natomiast zobowiązania na etapie wdrożeniowym pozostają bez zmian w stosunku do wcześniej zawartego porozumienia.

Aport do ARMS

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wniesienia aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o. Prezydent Miasta zaproponował wniesienie do ARMS wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości gruntowej (niezabudowanej działki tuż obok płyty stadionu lekkoatletycznego o nr ewidencyjnym 4/1 w obrębie 35 o powierzchni 0,2308 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Bolesława Prusa) o wartości 476 600 zł. Póki co nie ma planów dot. wykorzystania gruntu, ale po ewentualnym pozyskaniu środków teren może posłużyć do rozbudowy zaplecza stadionu lekkoatletycznego.

Przystanki dla Ogrodowej i Piasków Starowiejskich

Radni zmienili uchwałę z 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z nich, i zgodzili się by MPK uruchomiło w ciągu najbliższych 10-14 dni cztery nowe przystanki. W związku z uchwała MPK zmieni przebieg trasy linii komunikacyjnej nr 23 i dwa nowe przystanki powstaną przy ul. Biskupa Jana Mazura oraz dwa przy ul. Ogrodowej w Siedlcach.

Jedność bez jedności - c.d. zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego

Ustawa dekomunizująca przestrzeń publiczną wymuszała do 2 września br. na samorządzie siedleckim zmianę nazw 2 ulic: Oskara Langego i Leona Kruczkowskiego. W sierpniu radni zmienili nazwy: ul. Langego nadali imię Krystyny Osińskiej, a ul. Kruczkowskiego - przez interwencję części jej Mieszkańców – nadali nazwę: Jedność. Jednaj jedności nie było wśród mieszkańców. Po podjęciu uchwały kilka dni później, część z nich wycofała się z inicjatywy i wróciła do nazwy jaką proponował pierwotnie samorząd, ulicy o nazwie: arcybiskupa Ignacego Krasickiego. Tak też się stało, 31 października Rada Miasta nadał tę nazwę ulicy.

Powstał jednak nowy problem: ustawa dekomunizacyjna zwalniała z opłat za wymieniane dokumenty zainteresowanych w całym kraju. Rada Miasta Siedlce zmieniła nazwę ulicy 31 października – a więc po czasie. Podjęto jednak uchwałę zwalniającą zainteresowane podmioty gospodarcze z opłat za wydanie nowego prawa jazdy lub nowego dowodu rejestracyjnego, w związku ze zmianą nazwy ulicy - w których występuje zwrot "Kruczkowskiego".

Podatki bez zmian

Rada Miasta nie zmieniła stawek podatków od środków transportowych i od nieruchomości obowiązujących w roku 2018. „W celu uniknięcia nadmiernego obciążenia nieruchomości będących w posiadaniu zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, Prezydent Miasta rekomenduje Radzie utrzymanie stawek podatku od nieruchomości na niezmienionym poziomie”. – czytamy w uzasadnieniu uchwały nt. podatku.

W uzasadnieniu dot. podatku od środków transportowych czytamy: „Przedłożona Radzie propozycja utrzymania stawek podatku od środków transportowych na niezmienionym poziomie wynika z faktu, że jest to podatek dotyczący rzeczy ruchomych, które stosunkowo łatwo przenieść poza teren gminy, co skutkowałoby ubytkiem dochodów. Ponadto znaczna część pojazdów stanowi formalnie własność firm leasingowych, które dla poprawy konkurencyjności swojej oferty dokonują rejestracji w gminach o niewygórowanych stawkach. Udział wpłaty firm leasingowych stanowi około 30% wpływów w podatku od środków transportowych."

Radni jednogłośnie zagłosowali „za”. Wg danych magistratu podatki te są w Siedlcach na minimalnych możliwych poziomach. „Masa podatkowa” rośnie, co dobrze rokuje na przyszłość i samorząd nie chce tego trendu „zepsuć”. W Siedlcach rejestrowanych jest dużo taboru i wiele firm leasingowych. Sąsiednie gminy mają podatek ten o średnio 30-40% większy.

Pożyczka na inwestycje

Projekt uchwały dot. zaciągnięcia pożyczki do wysokości 20 mln zł. zakłada, że zostanie ona pobrana w 2017 roku. Pieniądze przeznaczone będą na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości ok. 19,5 mln zł., powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Pożyczką finansowane będą zadania inwestycyjne tj.:
- wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. w wysokości 9.809.450,00 zł;
- budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej w wysokości 4.112.053,00 zł;
- wykupy gruntów i nieruchomości w wysokości 3.750.000,00 zł;
- budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w wysokości 1.209.866,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 12 na potrzeby przedszkola w wysokości 704.631,00 zł;
- budowa ulicy Kosowskiej w wysokości 414.000,00 zł.

Spłatę pożyczki zaplanowano do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 15 mln. zł., rok później spłaconych zostanie kolejnych 2 mln zł. 31 grudnia 2020 roku spłacone byłoby kolejne 3 mln zł. Spłata pożyczki wraz z odsetkami dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu Miasta, uzyskiwanych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Wykonanie tegorocznego budżetu zakończy się najprawdopodobniej „dziura budżetową” w wysokości ok. 19,5 mln zł., tj. ok 5% wielkości tegorocznego budżetu. Istnieją 3 powody tej sytuacji: na koniec czerwca 2017 roku (na razie tylko takie dane) wykonano jedynie 5 mln z 18 mln zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego (Miasto nie chce się za „bezcen” pozbyć działek w centrum; szacuje się że ze sprzedaży majątku osiągnie się ok. 7 mln).

Po drugie: zaplanowano jedynie 6 mln wypłaty w 2017 roku, budującej tunel pod torami firmie Strabag. Nikt nie przypuszczał, że Strabag w tak krótkim czasie - od czerwca br. - wykona blisko 60% prac. Zgodnie z umową Miasto ma zapłacić 50% wartości wykonanych robót, których Strabag już zrealizował na ponad 12 mln! Firma zgodziła się jednak na wypłatę 4., zamiast 6. mln zł.

Trzecim powodem jest sukces reformy oświaty. O16 wzrosła liczba oddziałów w szkołach i jest w nich 58 etatów nauczycielskich więcej. Wzrosła nie tylko etatyzacja; więcej kosztują też specjaliści, świetlice (których nie było w gimnazjach), inne nauczanie wspomagające. Wzrost wydatków na oświatę publiczną pociągnął za sobą wzrost wydatków na oświatę niepubliczną, które to wydatki Miasto szacuje na ok. 3,5 mln zł. Wydatki w 42 placówkach publicznych Miasta wzrosły o ok. 7 mln zł.!

Aby pokryć szacowaną na 19,5 mln zł. „dziurę budżetową” samorząd pożyczy tę kwotę od spółek miejskich. Skarbik Kazimierz Paryła zapewnia, że dług nie przekroczy poziomu 65% i na koniec 2017 roku wyniesie 301 mln zł. – Konsekwentnie spłacamy zobowiązania. Poruszamy się na granicy możliwości finansowych, ale ta sytuacja to potrzeba chwili. Poradzimy sobie ze spłatami, bo koniunktura gospodarcza się utrzymuje, a przed nami perspektywa poprawy, bo niedługo do Siedlec zbudowana zostanie autostrada, która wzmocni jeszcze rozwój Miasta. Nasze Miasto będzie nadal ubogacane o nowe rozwiązania komunikacyjne, nowe ulice, inne obiekty. Apeluję do odpowiedzialnych radnych, zostawmy stronnicze interesy na boku. – mówił na sesji prezydent Wojciech Kudelski.

Przed głosowaniem radna Magdalena Daniel przekonywała o konieczności obiektywnego podejścia do szukania oszczędności we wszystkich obszarach budżetu. Radni głosami 15 „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 6 wstrzymujących się, zadecydowali o zaciągnięciu pożyczki. Podjęto też uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2017-2035 oraz w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2017 rok.

Ostatnim punktem porządku obrad była informacja nt. oświadczeń majątkowych radnych i urzędników magistratu. Szef Rady Miasta w wydanym oświadczeniu z 24.10.2017 r. poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia w ustawowym terminie, a w przedstawionych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie oświadczenia można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UM Siedlce.

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót