Aktualności

05-09-2017

Co każdy rodzic powinien wiedzieć?

Co każdy rodzic powinien wiedzieć?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dla Rodziców wyczerpującą broszurę informacyjną dot. nowego ustroju szkolnego. Najpowszechniej zadawane "Pytania i odpowiedzi" poniżej.

 

Poniżej przytaczamy tylko niektóre z omawianych zagadnień tematycznych dot. funkcjonowania nowych szkół wszystkich typów. Pozostałe materiały są podlinkowane w dolnej części informacji.

 

 

Nowy ustrój szkolny

Od 1 września 2017 r. zaczyna obowiązywać nowy ustrój szkolny. Zamiast obecnych: 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej, będzie obejmował:

8-letnią szkołę podstawową;
4-letnie liceum ogólnokształcące;
5-letnie technikum;
3-letnią branżową szkołę I stopnia;
2-letnią branżową szkołę II stopnia;
3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
szkołę policealną.

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej staną się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu będą mogli kontynuować naukę w: 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, rozpoczną naukę w klasie VII szkoły podstawowej.

Od 1 września 201 7 r. nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego będzie obowiązywała w klasach I, IV, VII szkoły podstawowej, w I klasie branżowej szkoły I stopnia oraz w I semestrze szkoły policealnej. Pozostali uczniowie realizują dotychczasową podstawę programową.

Rola rodziców w szkole

Nowe przepisy dotyczące systemu oświaty gwarantują rodzicom wpływ na funkcjonowanie szkoły. Szczególne kompetencje zostały przyznane radzie rodziców. Do najważniejszych uprawnień rady rodziców należy:

- uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki;
- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
- opiniowanie uchwał dotyczących prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole.

W odpowiedzi na postulaty rodziców w nowym prawie oświatowym wprowadzono możliwość gromadzenia środków pieniężnych na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.

Rada rodziców może wypowiadać się w każdej sprawie dotyczącej szkoły i występować do wszystkich organów zarządzających szkołą.

Dodatkowo dwaj przedstawiciele rady rodziców będą powoływani przez organ prowadzący szkołę w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczynają się 4 września 2017 r. i zakończą się w piątek, 22 czerwca 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2017 r., przerwa wiosenna od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r. Termin ferii zimowych w województwie mazowieckim to 15-28 stycznia 2018 r.

Linki:

Tekst Broszura informacyjna MEN - Co każdy rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Pełna Broszura informacyjna MEN - Co każdy rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018. (pdf)

 

opr. JiC na podst. MEN

 

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót