Aktualności

03-08-2017

Najwyższa jakość? W Urzędzie Miasta!

Najwyższa jakość? W Urzędzie Miasta!

20 lipca 2017 r. Urząd Miasta Siedlce, jako jeden z pierwszych samorządów lokalnych w kraju otrzymał najnowszy certyfikat jakości w zarządzaniu procesami: ISO 9001:2015, przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Polityka podnoszenia jakości pracy Magistratu datuje się od 2006 roku.

ISO jest skrótowcem, mającym dwa znaczenia: dla jednych to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, będąca pozarządowym podmiotem zrzeszającym krajowe instytucje normalizacyjne. Drugie znaczenie jest bardziej znane: ISO to norma/standard. W przypadku organizacji czy firmy, świadcząca o jakości i skuteczności zarządzania procesami wewnątrzorganizacyjnymi. Respektowanie norm ISO jest dobrowolne - nie można ich narzucać i wymuszać ich stosowania. Autorytet organizacji wynika z międzynarodowej reprezentacji, sposobu ustanawiania norm na zasadzie konsensusu oraz zrozumienia wpływu normalizacji na ekonomikę i zarządzanie. ISO standaryzuje i certyfikuje różne sfery życia; mamy normy jakości zarządzania, normy kodowania języków, normy obuwia, czułości filmów fotograficznych, czy arkusza papieru.

Certyfikat jakości ISO oznacza, że procedury realizacji spraw, wniosków, petycji czy pism Mieszkańców poddane są ogólnie przyjętym standardom zarządczym i procesowym, charakterystycznym dla organizacji wewnętrznie uporządkowanych i odpowiedzialnych merytorycznie, w zakresie swoich specyficznych zadań i obowiązków.

Przyjęcie ISO czyni organizację ją przyjmującą, firmą uporządkowaną i przejrzystą pod względem jakości zadań i procesów oraz odpowiedzialności społecznej. Mając do czynienia - jako klienci czy petenci - z organizacją certyfikowaną nową wersją ISO 9001:2015, mamy pewność, że kładzie ona nacisk na jakość i skuteczność działania, na odpowiedzialne przywództwo kierownictwa, interesuje się i przykłada ogromną wagę do oceny efektów swojej działalności oraz ciągle doskonali swoje procesy wewnętrzne.

Norma PN-EN ISO 9001:2015-10, którą otrzymał siedlecki Magistrat to 3. wersja, po normach z sufiksem: 2000 i 2008. Poprzedni certyfikat posiadany przez Urząd pochodził z roku 2008. Aktualny, przyznany na najbliższe 3 lata do 2020 roku, UM otrzymał po przeprowadzonej przez ZETOM-CERT Sp. z o. o. w dniach 28-30 czerwca 2017 r. ponownej certyfikacji - tzw. audycie przejścia i przeglądzie procesu audytowego, wg najnowszej nowelizacji - Certyfikat Nr 239/5/SZJ/2017. Przyznanie go poprzedziły szkolenia pracowników. Gwarantuje to, że wszystkie procedury realizacji spraw i uszczegóławiające je Karty Opisu Procesów w UM Siedlce - a jest ich kilkadziesiąt - przebiegają rzetelnie i skutecznie. "Politykę jakości" w UM wspiera  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania Jakością p. Barbara Myrcha, oraz dokumenty tj.: Księga Jakości, czy Kodeks Etyczny pracowników UM.

O NOWEJ NORMIE ISO

Nowa norma wykorzystuje podejście procesowe w załatwianiu spraw interesantów. Obejmuje systematyczne zarządzanie procesami oraz ich wzajemne oddziaływanie tak, aby osiągać wyniki zgodne z "Polityką Jakości i celami strategicznymi Urzędu Miasta Siedlce." Główne zmiany w nowej wersji ISO dot. koncentracji w zarządzaniu jakością procesów na roli przywództwa, standaryzacji podejścia do zarządzania ryzykiem w realizacji procesów, położeniu nacisku na efektywność i osiąganie celów oraz ich mierzenie a ponadto na komunikację, zarządzanie zmianami oraz mniejszą nakazowość wymagań.

Istotną zmianą w ISO 9001:2015 jest przyjęcie systematycznego podejścia do ryzyka, a nie traktowanie go jako pojedynczego elementu systemu zarządzania jakością. Organizacja powinna zaplanować działania odnoszące się do ryzyk i szans.

Przewodniczący ISO/TC 176/SC2 odpowiedzialnego za nowelizację ISO 9001 – Nigel Croft – określił zmiany w ISO 9001:2015 jako ewolucyjne a nie rewolucyjne. „- ISO 9001:2015 jest mniej nakazowa od poprzedniej wersji. System zarządzania jakością w większym stopniu opiera się na wynikach, koncentruje się na tym, co należy osiągnąć, a nie w jaki sposób. Uzyskano to dzięki połączeniu zarządzania procesami z podejściem opartym na ryzyku oraz stosowanie modelu PDCA (Plan–Do–Check–Act lub Plan–Do–Check–Adjust – przyp. aut.) na wszystkich poziomach organizacji, uwzględniając kontekst w jakim działa organizacja."

ISO 9001:2015 wymaga od certyfikowanego określenia zakresu systemu zarządzania jakością. Przy jego określaniu należy wziąć pod uwagę kontekst organizacji, której dotyczy, wymagania istotnych stron zainteresowanych (uczestników i beneficjentów) oraz wyroby i usługi organizacji (efekty). Zakres powinien być dostępny i utrzymywany jako udokumentowana informacja oraz określać wyroby i usługi objęte systemem zarządzania jakością oraz uzasadnienie przypadków, w których wymaganie normy nie może być zastosowane.

W nowej normie zwiększono wymagania dotyczące kierownictwa, które powinno wykazać przywództwo i zaangażowanie przez m.in. „wzięcie odpowiedzialności za skuteczność systemu” oraz wdrożenie „polityki jakości i celów jakościowych oraz ich zgodności z kierunkiem strategicznym organizacji”.

Nowa norma ISO 9001 została opublikowana we wrześniu 2015 r. i wprowadzona do Polskich Norm jako PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania.

aut. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/


 

« Powrót