Aktualno¶ci

03-12-2011

Lodowe rze¼by na Placu Sikorskiego

Lodowe rze¼by na Placu Sikorskiego

Trzy lodowe, pod¶wietlane rze¼by zdobi³y od sobotniego wieczora, 3 grudnia Plac gen. Sikorskiego w Siedlcach. Lodowy ba³wanek, ¶w. Miko³aj i choinka  nie cieszy³y mieszkańców jednak zbyt d³ugo. W poniedzia³kowe po³udnie topnia³y dos³ownie w oczach. Przetrwa³y tylko niespe³na dwie doby.

Pokaz rze¼bienia w lodzie juæ po raz drugi w Siedlcach zorganizowa³ Miejski O¶rodek Kultury. Pierwszy odby³ siź w styczniu 2010 roku na fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy. - Wówczas ci sami Panowie co dzisiaj wyrze¼bili pźdz±cy kulig i nieistniej±c± juæ bramź - dzwonnicź, przy ko¶ciele ¶w. Stanis³awa – powiedzia³ dyrektor MOK Mariusz Woszczyński. - Wówczas impreza mia³a kilku sponsorów dlatego wypad³a tak ciekawie. Teraz rze¼by zosta³y sfinansowane ze ¶rodków MOK.
Podobnie, jak przed dwoma laty lodowe rze¼by wykonali Piotr Dodat i Micha³ Mizu³a z Poznania, wchodz±cy w sk³ad Ice Teamu KANDULSKI. S± oni aktualnymi wicemistrzami ¶wiata w wykonywaniu rze¼b z lodu. - Niestety pogoda jest w tym roku niezbyt sprzyjaj±ca naszej pracy - powiedzia³ Micha³ Mizu³a. - Chcieliby¶my, aby nasze dzie³a moæna by³o podziwiaę jak najd³uæej, ale niestety s± one bardzo podatne na warunki atmosferyczne, ale kilka dni na pewno w Siedlcach postoj±. Gdy przyjdzie obniæka temperatury mog± przetrwaę ca³± zimź. Z Siedlec wybieramy siź do Olsztyna, gdzie mamy wyrze¼bię lodow± szopkź. Bździe to znacznie wiźksze zadanie, bo bry³y lodowe zajm± ca³ego Tira.
Wyrze¼bienie w lodzie trzech figur zajź³o twórcom trzy godziny. Najpierw za pomoc± pilarek ³ańcuchowych wyciźli wyrysowane wcze¶niej w bry³ach lodu kszta³ty. Potem æmudnie obrabiali za pomoc± szlifierek detale, a æeby figury nabra³y przezroczysto¶ci by³y polewane wod±. Swoj± pracź zakończyli, gdy by³o juæ ciemno. Przez ca³y czas rze¼biarze byli bacznie obserwowani przez siedlczan, którzy wieczorem mogli podziwiaę ich dzie³o w pe³nej krasie. Najm³odszym najbardziej do gustu przypad³ lodowy ba³wanek. Ale Miko³aj i choinka teæ s± fajne - mówi³y dzieci, które w sobotni wieczór wspólnie z rodzicami podziwia³y lodowe figury.
Niestety ciep³o i deszcz spowodowa³y, æe w poniedzia³ek, 5 grudnia rze¼by topnia³y dos³ownie w oczach. Cieszy³y siedlczan niespe³na dwa dni.

Dariusz Dybciak
 

¬ród³o: dd

« Powrót

Galeria