Aktualności

21-04-2017

Dofinansowanie na wymianę kotłów

Dofinansowanie na wymianę kotłów

Prezydent Miasta Siedlce informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na gazowe, olejowe, pellet lub budowę przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Siedlce poprzez wymianę urządzeń grzewczych”.

Jest to projekt w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-049/17, RPO WM na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza
i rozwój mobilności miejskiej typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

Wstępną deklarację udziału w projekcie można składać w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 8 maja 2017 r.

Formularz dostępny na stronie internetowej Miasta Siedlce www.siedlce.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta.


Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce pod nr tel. 25 794 39 11 lub 794 39 41
 

Załączniki:

« Powrót