Aktualności

20-03-2017

Uchwalono nową sieć szkół w mieście

Uchwalono nową sieć szkół w mieście

Samodzielne gimnazja ulegną przekształceniu w ośmioletnie szkoły podstawowe, co zwiększy ilość podstawówek do dwunastu, a zmniejszy zmianowość nauki dzieci - taki ma być efekt powziętej podczas Sesji 20 marca uchwały Rady Miasta. Sankcjonuje to powstanie nowej sieci szkół w mieście i przypisaną im rejonizację.

Nadzwyczajna Sesja została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta po tym, jak 14 marca Kurator Mazowiecki pozytywnie zaopiniował projekt sieci szkół, uchwalony dla miasta przez Radę 28 lutego. Debatowano nad 2. punktami porządku obrad: uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz nad uchwałą w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustaleniem sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Siedlce, wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Od 1 września 2017...

Pierwsza uchwała wyznacza nową sieć szkół podstawowych i "obwody szkolne" (patrz załącznik poniżej). Określa ich granice poprzez wykaz ulic lub ich części. I tak: w miejsce dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej powstanie 8-letnia Szkoła Podstawowa nr 1, a nabór do gimnazjum ustanie od 1 września (podobnie we wszystkich pozostałych). To samo czeka pozostałą "gimbazę": Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki przekształci się w Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, a Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 8.

Zespoły Szkół - nr 1 i nr 2 - z mocy prawa staną się Szkołami Podstawowymi: nr 1 będzie podstawówką nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, a Zespół Szkół nr 2 stanie się Szkołą Podstawową nr 5 im. Władysława Rawicza. Dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe: Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 10, Nr 11 i Nr 12 przekształcone zostaną w ośmioletnie szkoły podstawowe.

Magistrat i podległy mu Wydział Edukacji zapewniają, że to najlepsze rozwiązanie, bowiem 12 ośmioletnich szkół podstawowych - w miejsce dotychczasowych 8-iu sześcioletnich szkół - wpłynie zdecydowanie na lepsze warunki nauki dzieci i młodzieży. Ogromnymi korzyściami zmian będą: zmniejszenie zmianowości nauki dla dzieci, zmniejszenie średniej liczby uczniów w klasach oraz skrócenie - w wielu przypadkach - drogi uczniów do szkoły.

W strukturze organizacyjnej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, w roku szkolny 2017/2018 będą: klasa I, IV i VII ośmioletniej szkoły podstawowej oraz klasa II i III – dotychczasowego gimnazjum. Klasy I szkół podstawowych, w każdym roku szkolnym, będą tworzone w oparciu o uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Druga uchwała sankcjonuje funkcjonowanie w naszym mieście szkół ponadgimnazjalnych: branżowych i specjalnych. Z dniem 1 września 2017 roku obecnie funkcjonujące zasadnicze szkoły zawodowe zostaną przekształcone w szkoły branżowe I stopnia. Klasy zasadniczych szkół zawodowych będą funkcjonowały w strukturze nowych szkół branżowych do końca roku szkolnego 2018/2019.

Powzięta przez Radę Miasta uchwała stanowi akt założycielski dla wszystkich nowych szkół powstałych w ramach nowej sieci i przypisanych im rejonizacji. Uchwała uprawomocni się w ciągu 14 dni od chwili ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, czyli na początku kwietnia.

Reakcje radnych

Nie wszyscy radni poparli uchwałę o nowej sieci szkół podstawowych (15 głosów "za", 4 przeciw i 2 wstrzymujące się). Radni opozycji z PO nie poparli projektu, uzasadniając swój sprzeciw zarówno potrzebą stabilności, jakiej wymaga edukacja, jak też potencjalnym wkraczaniem Rady w kompetencje rodziców i opiekunów dot. wyboru szkoły dla swoich pociech (radny Robert Chojecki). Na inny kontekst zwrócił uwagę radny Mariusz Dobijański. Odnosząc się do braku wcześniejszej dyskusji o projekcie uchwały na zapowiadanej uprzednio Komisji Oświaty, powiedział: - Wyrażam głębokie rozczarowanie. Moja dobra wola i zaufanie zostały nadużyte. Chęć zaangażowania i nasze uwagi pozostały niewykorzystane.

Przewodniczący Komisji Oświaty Arkadiusz Mazurkiewicz brak posiedzenia Komisji Oświaty argumentował "przesłankami obiektywnymi".- Kończy się rok szkolny, który powoduje, że jest dużo pracy. Dyrektorzy chcieli też więcej czasu na promocję szkół, aby zachęcić uczniów i rodziców do ich zmiany. Ponadto kurator mazowiecki 14 marca pozytywnie zaopiniował nasz projekt, uchwalony 28 lutego.

Radni koalicji: Teresa Sikorska, Zuzanna Demczenko i Maciej Nowak wobec konieczności wdrożenia reformy, docenili wkład pracy Wydziału Edukacji w przygotowanie projektu sieci szkół, w którym "nie planuje się likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli". - To wielki sukces tej koncepcji. Wyrażam aprobatę wobec projektu, bo jest przykładem przemyślanej analizy i racjonalności argumentacji. - oceniła Teresa Sikorska. - W pracy nad zmianami wzięto pod uwagę dobro uczniów i nauczycieli. Wszyscy powinniśmy pracować, by reforma się  udała, ponieważ na szali leży przyszłość naszych dzieci i wnuków.

- Ze smutkiem przysłuchuję się argumentacji radnych opozycji. - dodała Zuzanna Demczenko. - Nie rozumiem tej argumentacji. Jesteście Państwo nauczycielami i wiecie, że  mamy bardzo dobre warunki w szkołach, wyposażone sale, nieduże odległości między nimi. A zmiany spowodują bardziej równomierne obciążenie szkół uczniami i zminimalizowanie zmianowości nauki.

- Dzisiaj te same osoby, które 28 lutego głosowały za projektem nowej sci szkół, są bardzo krytyczne wobec podjęcia uchwały. Niepotrzebnie w obrady naszej rady wkradł się przeniesiony z poziomu krajowego, podział polityczny. - spuentował radny Stefan Somla.

Prezydent Wojciech Kudelski przytoczył przywoływaną już argumentację dot. motywów reformy edukacji. - Obecny system oświaty nie sprawdził się, stąd decyzja o reformie. Motywem zmiany nie jest chęć wywołania zamieszana, lecz poprawa jakości edukacji. - mówił prezydent. - Człowiek kończący gimnazjum nie ma zawodu, a ten który ubiega się o indeks, nie jest do studiów przygotowany. Obecny system tylko wydłuża naukę. Natomiast powrót do szkolnictwa zawodowego i techników jest koniecznością chwili. - uważa Prezydent Miasta.

Prezydent powtórzył wcześniejsze deklaracje, iż magistrat chce, by decyzje o zmianach podejmowali wyłącznie rodzice, stąd niechęć do ich narzucania. - Czy mieliśmy doprowadzić do sytuacji, by dzieci chodziły do szkoły na 3 zmiany? Musimy patrzeć w przyszłości i ją przewidywać, podejmując różne rozwiązania. - podsumował Wojciech Kudelski.

Zarządzenie Prezydenta Miasta, do 3 kwietnia wydłuża termin składania wniosków rodziców o przyjęcia uczniów, obecnych 3 i 6 klas podstawowych, do nowych szkół. - To wydłużenie czasu oczekiwania na decyzję rodziców jest zaplanowane i zaprogramowane. - powiedział podczas sesji naczelnik Wydziału Edukacji Sławomir Kurpiewski. - Chcemy by rodzice wybrali jak najlepiej i mieli ku temu czas. 

aut. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

Załączniki:

« Powrót