Aktualności

03-03-2017

Rzecznik konsumentów w liczbach

Rzecznik konsumentów w liczbach

Ponad 2 sprawy dziennie rozpatrywał w 2016 roku Miejski Rzecznik Konsumentów w Siedlcach. Przyjęto ich aż 749. Problemem konsumentów byli nieuczciwi sprzedawcy oraz usługodawcy, szczególnie w ramach umów o dzieło i zleceń. Są też przedsiębiorcy nieznający praw konsumenta oraz zapisów w zakresie rękojmi za wady sprzedawanych rzeczy.

Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów pozwala realizować jedno z zadań samorządu terytorialnego, jakim jest ochrona praw konsumenta. O tym, jak ważny jest Miejski Rzecznik Konsumentów - przyjmujący interesantów w niepełnym wymiarze czasu pracy - przekonują się sami konsumenci, dla których jest on przysłowiową „ostatnią deską ratunku”.

Bezpłatne poradnictwo rzecznika, stanowiące główną domenę jego zadań, dotyczyło bardzo wielu tematów, często wykraczających poza ramy prawa konsumenckiego. Rzecznik radzi, pisze, telefonuje, pośredniczy i mediuje. Najczęściej zgłaszaliśmy się do niego telefonicznie, elektronicznie i osobiście.

Głównym problemem 2016 roku dla konsumentów w Siedlcach byli nieuczciwi sprzedawcy rzeczy „ruchomych” (buty, odzież) oraz usługodawcy, szczególnie w ramach umów o dzieło i umów zleceń. Sprawy zgłaszane rzecznikowi dotyczyły głównie złej jakości towarów i usług o wartości od kilkuset zł (np. usługi telekomunikacyjne i TRV, ubrania i obuwie) do kilku tysięcy zł. (np. stolarka drzwiowa, sprzęt AGD i RTV i aparaty telefoniczne, komputery i akcesoria, filtry do wody).

Porady

Miejski Rzecznik Konsumentów przede wszystkim doradza i informuje. W ramach bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej dot. ochrony konsumentów, najczęściej interweniowano odnośnie umów sprzedaży obuwia i odzieży (179 razy) oraz sprzętu RTV/AGD i sprzętu telekomunikacyjnego (65). „Umowy poza lokalem i na odległość” (161 porad) to 2. duża grupa porad. Trzecią grupę, pod względem ilości porad, stanowią świadczone usługi: w tym telekomunikacyjne (telefony, TV – 77) i windykacyjne (30).

Pomimo indywidualnego podejścia do każdej ze spraw, to jej tok załatwiania jest podobny; zaczyna się od porady telefonicznej i osobistej. Rzecznik często też przygotowuje w imieniu konsumenta pisemną reklamację lub odpowiedź do przedsiębiorcy. Nierzadko dochodzi do bezpośredniej interwencji rzecznika u przedsiębiorcy, a bywa że uczestniczy on też w konfrontacji konsumenta z kontrahentem i próbuje polubownie załatwić sprawę na korzyść konsumenta. Siedlecka rzecznik – p. Grażyna Gadomska-Krawczun - przygotowuje ponadto wnioski do Arbitra Bankowego, Rzecznika Finansowego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, sądu polubownego oraz pozwy do sądu powszechnego w imieniu konsumenta oraz wytacza pozwy na rzecz konsumenta.

Interwencje

Rzecznik występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, choć i oni sami wielokrotnie zwracają się do rzecznika „z prośbą o informacje o prawach konsumentów w świetle obowiązujących przepisów”.

Poradnictwo pociąga za sobą też niejednokrotnie kontakt rzecznika właśnie z przedsiębiorcami, gdyż często po otrzymaniu porady i osobistej nieskutecznej interwencji u sprzedawcy, konsumenci wracają z prośbą o dalszą interwencję. Rzecznik przeprowadza rozmowy z przedsiębiorcami prosząc o wyjaśnienia, przygotowuje pisma, monity reklamacji poparte np. ekspertyzami rzeczoznawców lub sam występuje na piśmie do przedsiębiorców, wskazując na prawny aspekt sprawy prosząc o wyjaśnienia.

Z 20 interwencji pisemnych do przedsiębiorców, 8 zakończyło się pozytywnie, a 12 negatywnie. Jedna sprawa zakończona negatywnie dotyczyła przejazdu środkiem komunikacji miejskiej, dwie usług telekomunikacyjnych i dziewięć dotyczyło umów zawartych na odległość na zakup towarów i usług. W 2016 r rzecznik przygotował też konsumentom skargi na działalność operatorów telekomunikacyjnych oraz skargę do Rzecznika Finansowego na działalność banku i ubezpieczyciela.

Kontakty rzecznika z przedsiębiorcami w spornych sprawach konsumenckich potwierdzają, że nie wszyscy znają zapisy ustawy „O prawach konsumenta” oraz znowelizowany Kodeks cywilny w zakresie rękojmi za wady rzeczy.

Skargi i pozwy

Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań, to kolejna grupa spraw zgłaszanych Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów w roku ubiegłym. Rzecznik przygotował na prośbę konsumentów 6 pozwów do sądu cywilnego i 2 sprzeciwy od nakazu zapłaty. Pięć pozwów rzecznika dotyczyło reklamacji w zakresie niezgodności towaru z umową lub gwarancji towarów.

Siedlecki rzecznik przy realizacji swoich zadań korzysta z pomocy radcy prawnego Urzędu Miasta oraz współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Delegaturą UOKiK, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Warszawie – Delegaturą w Siedlcach i Federacją Konsumentów. - Uważam, że sprawa edukacji z zakresu praw konsumenta, szczególnie starszego pokolenia jest bardzo ważna. Młodzi ludzie wchodzą w dorosłe życie z bagażem wiedzy zdobytej w szkole, choćby w ramach przedmiotu z przedsiębiorczości. Osoby starsze nie są przygotowane do uczestniczenia w szybko zmieniającym się agresywnym rynku. – ocenia w sprawozdaniu ze swojej działalności Miejski Rzecznik Konsumentów Grażyna Gadomska-Krawczun.

 

Warto wiedzieć

Miejski Rzecznik Konsumentów przyjmuje w poniedziałek i wtorek od 9.00 do 15.00, w środę od 9.00 do 12.00, a w czwartek od 13.00 do 18.00, przy Skwerze Niepodległości 2 (wejście główne).

Co należy do zadań Miejskiego Rzecznik Konsumentów?
1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów.
4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.
5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań.
6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
7. Podejmowanie działań wynikających z:
• art. 479 (38) KPC (niedozwolone postanowienia umowne),
• ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
• ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
• art. 42 ust. 1 pkt. 3 UOKiK (występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów),
• art. 42 ust. 5 UOKiK w zw. z art. 63 KPC (przedstawianie sądowi istotnego poglądu dla sprawy).
 

aut. JiC

Zapraszamy na www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót