Aktualności

28-02-2017

Sieć szkół uchwalona

Sieć szkół uchwalona

Reperkusje medialnych doniesień z kraju dotarły też do Siedlec, za taką uznać można bowiem wymianę opinii nt. usuwania drzew podczas 30. Sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego. Mniej emocji i uwag wywołała przygotowana przez magistrat, a uchwalona przez Radę, uchwała o nowej sieci szkół w mieście "po reformie".

Dyskutowano głównie w 2 w/w punktach: dot. sieci szkół i przy propozycjach ustalenia stawek za wycinanie drzew i krzewów. Radni, głównie opozycji obawiają się masowej wycinki drzew po wdrożonej 1 stycznia liberalizacji przepisów. Dane Referatu Środowiska w Siedlcach nie potwierdzają zjawiska "masowych wycinek", o jakich mówią doniesienia mediów ogólnopolskich. Wskazują co innego: że do tej pory wycięto w naszym mieście 1 duże drzewo na prywatnej posesji. Inne, medialne doniesienia "o niepokoju rodziców", obawiających się reformy oświaty, obala to, co odnotowuje Wydział Edukacji UM Siedlce: zgłoszono 1 zapytanie do proponowanej przez magistrat symulacji nowej organizacji sieci szkół. Radni nie mieli uwag do propozycji Wydziału Edukacji i uchwalili nowy kształt sieci szkół w mieście od roku szkolnego 2017/2018.

Dyskusja radnych nt. wdrażanej reformy oświaty pozwoliła natomiast na wyartykułowanie ważnego komunikatu do obecnych nauczycieli, posiadających wykształcenie licencjackie, by podnosili kwalifikacje, gdyż za 2 lata zwiększy się etatyzacja w szkołach ponadpodstawowych.

O reformie w szkołach

Punkty związane z uchwałami dot. dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Siedlce należały do potencjalnie "zapalnych" dla obserwatorów dotychczasowych dyskusji nt. reformy oświaty. Radni jednak nie polemizowali z koniecznością wprowadzenia ustawy, skupiając się na uwagach eliminujących ewentualne spory rodziców z dyrekcjami szkół nt. przenosin dzieci do innych placówek. – Dołożymy wszelkiej staranności, aby dobrze wdrożyć reformę i nową organizację szkół, bez szkody dla dzieci i młodzieży. – deklarował prezydent Wojciech Kudelski. Wydział Edukacji zapewnia, iż symulacja sieci szkół, zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych, jak też samo jej wdrożenie, nie tylko nie spowoduje likwidacji żadnej z nich, ale zapewni niską zmianowość nauki i skróci drogę dzieci do szkół. W wyniku reformy, m.in., 4 nasze gimnazja zostaną przekształcone w szkoły podstawowe.

Kluczowy dla siedleckiej oświaty będzie rok 2019. To ostatni roku reformy, kiedy to w Siedlcach - we wszystkich typach szkół - liczba oddziałów zwiększy się o 48. Będzie więcej godzin w planach nauczania, a tym samym i więcej etatów nauczycielskich. W symulacji dotyczącej roku 2017 może zaistnieć sytuacja, że 9. nauczycieli nauczania zintegrowanego otrzyma wypowiedzenia z pracy. To wynik mniejszej ilości oddziałów 1 klas. – W Siedlcach jest bardzo dobra sytuacja. – uważa naczelnik Sławomir Kurpiewski. – Mamy wszystkie typy szkół, co pozwoli nam koordynować sprawy zatrudnienia. I może się okazać, iż tych 9 nauczycieli, mając inne pożądane kwalifikacje, będzie pracowało w innych szkołach.

Nauczyciele – ich zarobki i dokształcanie

Pierwsza, merytoryczna informacja z obrad 30. Sesji dotyczyła wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto. Z danych Wydziału Edukacji wynika, iż w 2016 roku widełki zarobków wahały się od kwoty 2,7 tys. zł., w przypadku nauczyciela stażysty, do ok. 5 tys. dla nauczyciela dyplomowanego.

Wszyscy siedleccy nauczyciele korzystają natomiast z doskonalenia zawodowego, finansowanego w całości z budżetu miasta. Środki finansowe, w tym na doradztwo metodyczne, to wysokość 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, czyli kwota 832 882 tys. zł. W największym stopniu dofinansowuje się koszty doradztwa metodycznego (34%), kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli (prawie 22%).

W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Wynosi ona 1300 zł za jeden semestr. Priorytetowo traktowane są m.in.: rozwijanie kompetencji kadr zarządzających oświatą oraz przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa i wczesnego nauczania języków obcych. Naczelnik Edukacji UM zapewnił radnych, że podjęta uchwała gwarantuje fundusze na dokształcanie lub przekwalifikowanie nauczycielom chcącym podnieść kwalifikacje, w związku z wdrażaną reformą oświaty.

Sprawozdanie nt. gospodarowania nieruchomościami

Zasady zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości miejskich oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (z trybem odstąpienia od obowiązku przetargu) określa uchwała nr XXXIII Rady z 26 września 2008 roku. W roku 2016 Miasto sprzedało nieruchomości o powierzchni 3,8878 ha, a nabyło – głównie pod drogi publiczne – 0,9249 ha. Ponad 3,5 ha nieruchomości sprzedano w drodze przetargów nieograniczonych. W okresie sprawozdawczym sprzedano 10 lokali komunalnych, z czego 2 z bonifikatą 80% dla najemców.

Uchwały sprzedaży

Radni przegłosowali uchwały sprzedaży 2 niezamieszkałych i wymagających remontu lokali przy ul. Składowej oraz lokali mieszkalnych przy: Sobieskiego i Sienkiewicza. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej przy ulicy Młynarskiej. Sprzeciwiono się natomiast uchwale wynajęcia nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, bowiem zgodzono się z sugestią, by wprowadzić pewną „systematyzację” w gospodarce garażami pozostającymi własnością Miasta - ok. 400 szt.. Polegać ma ona na wprowadzeniu przetargów w miejsce dzierżaw i wynajmu.

Opłaty za wycinkę drzew

Zwolnione z opłat są osoby fizyczne będące właścicielami posesji, natomiast zezwoleń wymagać będzie usuwanie drzew w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Opłaty uzależnione są od gatunku i będą iloczynem ustalonej, lokalnej stawki i wielkości obwodu drzewa, zmierzonej na wysokości 1,30 cm. wysokości. Gdyby nie lokalna uchwała regulująca stawki za wycinkę, obowiązywałyby maksymalne stawki wynikające ze znowelizowanej 16 grudnia 2016 roku ustawy o ochronie przyrody. Część radnych sugerowała odłożenie uchwały do czasu zapowiadanej noweli ustawy, jednak większość zgodziła się z argumentacją prezydenta Wojciecha Kudelskiego o sytuacji „braku przepisów wykonawczych” i poparła uchwałę.

Stawki siedleckie w tej materii są umiarkowane: i tak za usunięcie krzewów zapłacimy 150 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni pokrytej krzewami, a stawkę za drzewa ustalono w zależności od grupy do której ono zostało zakwalifikowane. Tu widełki wahają się od 30 zł. za 1 cm obwodu pnia za wycięcie klonu jesionolistnego lub srebrzystego, robinii, topoli, wierzby, sumaka, czeremchy amerykańskiej, do kwoty 300 zł./1 cm. za usunięcie cisu, cypryśnika, jałowca, korkowca, magnolii, metasekwoi, oliwnika, wiązu.

Usługi opiekuńcze i rehabilitacja niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomory Rodzinie decyduje, a Polski Komitet Pomocy Społecznej wykonuje w naszym mieście usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, samotnymi i chorymi. Rada ustaliła podczas sesji stawki za te usługi, świadczone w miejscu zamieszkania tych osób. Czternaście z nich ponosi całkowitą odpłatność, 5 zwolniono całkowicie, a 25 częściowo. 101 osób płaci za godzinę 11,59 zł. Łącznie, pracownicy socjalni PKPS opiekowali się w 2016 roku 171 osobami, co pochłonęło z budżetu Miasta kwotę blisko 423 tys. zł.

Fundusze na rehabilitację zawodową i społeczną niepełnosprawnych w 2017 roku, realizowane przez Miasto Siedlce pochodzą w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wynoszą 1.328.452 zł. Do zadań wymagających największych nakładów należeć będą zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (prawie 560 tys. zł.), dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (ponad 283 tys. zł.) oraz dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (275 tys. zł.).

aut.JiC

Zapraszamy na www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót