Aktualności

24-02-2017

Program rewitalizacji uchwalony

Program rewitalizacji uchwalony

Siedlecki program rewitalizacji, po przyjęciu go w grudniu ub. roku przez radnych, oceniali eksperci Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wskazali konieczność uszczegółowienia jego celów oraz zasugerowali wprowadzenie, mniej istotnych, zmian redakcyjnych tekstu. Poprawiony dokument radni Siedlec przyjęli podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 24 lutego.

Program rewitalizacji stanowi - inicjowany, opracowywany i uchwalany przez radę gminy - wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej. Jego wdrożenie ma wyprowadzić obszary zdegradowane - których dotyczy - ze stanu kryzysu. Ma stwarzać też warunki do ich zrównoważonego rozwoju i być narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnych aktywności w jego ramach. Program jest dokumentem diagnozującym sytuację Miasta oraz omawiającym cele oraz wskazuje kierunki, działania i konkretne projekty mające ograniczyć zachodzące negatywne zjawiska we wskazanych obszarach, tj. starzenie się społeczeństwa, wzrost degradacji środowiska itp.

Wspomniana zmiana celów programu polegała na ich powiązaniu wynikowym z analizą, sporządzoną jako jego podstawę. Dokonano - zgodnie z wolą urzędu marszałkowskiego - podziału wprowadzonych do programu projektów na: główne i uzupełniające. Do pierwszych zaliczono: budowę tunelu w ul. Kilińskiego, budowę centrum przesiadkowego, rewitalizację parku miejskiego i renowację LO im. Żółkiewskiego. Zmiany redakcyjne z kolei, polegały m.in. na korekcie definicji "rewitalizacji". Poprawiony dokument nie zmienia nic w merytoryce w stosunku do tego, co przyjęli radni w grudniu ub. roku: nie ma zmian ilościowo-jakościowych w zapisanych projektach poszczególnych podmiotów, organizacji, czy beneficjentów programu. 

O programie

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2016-2020” jest diagnozą społeczno-funkcjonalną w oparciu o analizy, ankiety i wnioski - będące podstawą do opracowania Programu – sporządzoną przez zewnętrzną firmę Lider Projekt z Poznania. Do odnowy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej wyznaczono w Siedlcach 2 obszary: śródmieście i północno-wschodnią dzielnicę Miasta – spośród zdefiniowanych na terenie Siedlec, 11 obszarów statystycznych. Kryteriami podziału były m.in.: pełnione przez obszary funkcje społeczne i administracyjne, zabudowa, itp. W wymienionych "dzielnicach" zdaniem badaczy, skumulowały się problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe, niepozwalające na dalszy ich rozwój. Program określa więc docelowe wizje i perspektywy, ważne dla polityki społecznej władz miasta. One z kolei determinują - zawarte i opisane w programie - dalsze, precyzyjne cele i kierunki rozwojowe oraz identyfikują wiele przedsięwzięć rewitalizacyjnych, stając się de facto programem w dużej części już „zoperacjonalizowanym”.

Do programu prowadzono nabór wniosków i projektów „społecznych”. Zaproszono do prac analitycznych i diagnostycznych nad nim, instytucje i środowiska lokalne, podmioty i środowiska społeczne, które również teraz, po jego uchwaleniu mogą nanosić swoje projekty i działania. W „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2016-2020” zapisano m.in.: modernizację i rewaloryzację obiektów administracyjnych i oświatowych w w/w 2 obszarach miasta:, m.in. parku, amfiteatru, szpitali, komunikacji oraz wyglądu danych rynków miejskich.

W przyszłym tygodniu, 28 lutego siedlecki program rewitalizacji zostanie przedłożony Zarządowi Województwa Mazowieckiego do akceptacji, po czym zostanie wpisany do "Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego". Wpis programu do wykazu jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy unijnych, zawartych w nim projektów rewitalizacyjnych - np. centrum przesiadkowego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

aut. JiC

Zapraszamy na www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

Załączniki:

« Powrót