Aktualności

10-10-2011

3+ Siedlecka Duża Rodzina

3+ Siedlecka Duża Rodzina

W Siedlcach wprowadzono program "3+ Siedlecka Duża Rodzina"

Program ma na celu:

1) wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych,
2) poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych,
3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,

4) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych. 

Z programu mogą korzystać mieszkańcy miasta Siedlce:

  • członkowie rodzin, które mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia, jeżeli dziecko uczy się lub studiuje,
  • członkowie rodzin zastępczych utworzonych na zasadach określonych w ustawie  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362  z późn. zm.),
W programie może uczestniczyć rodzina niezależnie od osiąganego dochodu.
 

Warto uczestniczyć w programie, ponieważ:

  • każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę.
  • karta umożliwia korzystanie z szeregu usług, produktów objętych rabatem.

  Jak przystąpić do programu?

1. Wypełnienie wniosku.

Aby przystąpić do programu, trzeba wypełnić wniosek.

To zadanie dla rodzica, który musi wypisać dane wszystkich członków rodziny oraz dołączyć odpowiednie dokumenty: zaświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dziecka powyżej 18 roku życia (jeżeli takie jest w rodzinie), w przypadku rodziny zastępczej dokument potwierdzający (postanowienie sądu o sprawowaniu opieki).
Wniosek o przyznanie karty w programie 3+ Siedlecka Duża Rodzina

2. Złożenie wniosku.

Wypełnione wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce. Wnioskodawca przedkłada w oryginale swój dowód osobisty oraz oryginalne dokumenty potwierdzające kontynuowanie nauki w przypadku dzieci pełnoletnich.

  3. Odebranie karty.

W ciągu miesiąca wniosek zostanie sprawdzony. Jeśli wszystko będzie się zgadzać, każdy członek rodziny otrzyma specjalną kartę rabatową "3+ Siedlecka Duża Rodzina", na której znajdzie się imię, nazwisko oraz data ważności karty. Karty będą wydawane od dnia  1 września 2011 roku.

  Informacje praktyczne:

1. Karta jest ważna tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich dokumentem takim może być ważna legitymacja szkolna.
2. Podmioty, które oferują zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone.

Dodatkowe informacje:

Urząd Miasta Siedlce
Wydział Polityki Społecznej
Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce
wps@um.siedlce.pl
25 794 3780, 25 794 3762


Załączniki:

« Powrót